keskiviikko 30. joulukuuta 2009

Koulukuraattoripalveluilla lisätarvetta Teuvalla ja lähialueella

Uusi lastensuojelulaki on tullut voimaan 1.1.2008. Kyseisen lain 9 § :n mukaan kunnan tulee järjestää koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluita, jotka antavat oppilaille riittävän tuen ja ohjauksen koulunkäyntiin. Palveluilla tulee myös edistää kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittämistä. Koulukuraattorin työ on keskeisesti asiakastyötä, ja tehtäviin kuuluu oppilaiden psykososiaalinen tukeminen koostuen keskusteluista, ohjannasta, sosiaalisesta selvityksenteosta ja arvioinnista. Jatkotutkimuksiin ohjaaminen ja moniammatillinen yhteistyö koulun ja eri sidosryhmien kanssa kuuluvat keskeisesti myös kuraattorin toimenkuvaan.

Kristiinankaupungin sivistystoimenjohtaja oli koulukuraattoriasiassa yhteydessä minuun muistaakseni viime vuoden syksyllä kysyen mahdollisuudesta saada kuraattoripalveluja osa-aikaisesti Teuvalta. Sanoin hänelle, että Teuvalla ei ole kyseistä palvelua edes omiksi tarpeiksi saati sitten myytäväksi. Totesin myös, että koulukuraattoripalveluiden tarpeesta on toki keskusteltu sivistystoimen toimistopalavereissa ja rehtoreiden kokouksissa. Suupohjan LLKY:n sosiaalipalvelujen toimialajohtaja on ollut myös yhteydessä minuun asiassa.

Vuoden 2010 budjetin valmistelussa keväällä ja syksyllä 2009 oli vs. sivistystoimenjohtajalla yhtenä keskeisenä tavoitteena saada Teuvan koulutoimeen koulukuraattorin virka. Asian tärkeydestä keskusteltiin myös johtoryhmän kokouksessa. Yhteisesti todettiin, että viran palkkauskustannukset pitää saada budjettiin, vaikka karsintatarvetta oli edelleen sivistystoimen budjettiluonnoksessa.

Teuvan Kelpo-kehittämistiimi on kiinnittänyt asiaan myös huomiota ja lähettänyt sivistystoimenjohtajalle sekä varhais- ja koulutuslautakunnalle esityksen kuraattorin viran perustamiseksi. Kelpo-hake on valtakunnallinen Erityisen ja tehostetun tuen -hanke. Se on saanut merkittävää rahallista tukea opetusministeriöltä, ja hanketta vie Teuvalla eteenpäin kaksi kehittämiskoordinaattoria apunaan laaja ryhmä koostuen alkuopettajista, luokanopettajista ja rehtoreista. Hankkeen tarkoituksena on jalkauttaa uuden erityisopetuksen strategian 2007 linjaukset. Tiimin mukaan Teuvalla annetaan kuraattoripalveluja neljä tuntia viikossa, kun opetushallituksen suositus Teuvan perusopetusta ja lukiota varten on yli 30 tuntia viikossa.

Koulukuraattorin lisätarve on ilmeinen sekä Teuvalla että lähialueella. Viran palkkauskustannukset on vuoden 2010 budjetissa, hallintosäännön mukaan viran perustamisesta päättää kunnanhallitus. Varhais- ja koulutuslautakunta käsittelee asian alkuvuodesta. Tiedustelen vielä alkuvuodesta Kristiinankaupungin sivistystoimenjohtajalta ovatko he vielä kiinnostuneista ostamaan esim. 30 % kuraattoripalveluista omaan tai Karijoen koulutoimen käyttöön. Tässä olisi jälleen hyvä yhteistyön paikka.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti