maanantai 30. toukokuuta 2011

Koululaiset viihtyvät hyvin aamu- ja iltapäivätoiminnassa Teuvalla

Vanhemmilla on vuosittain mahdollisuus arvioida kunnan järjestämää aamu- ja iltapäivätoimintaa. Helmi-maaliskuussa opetushallitus toteutti valtakunnallisen seurantakyselyn huoltajille. Kysely lähetettiin kaikille perusopetuslain mukaista toimintaa järjestäville kunnille. Teuvalta kyselyyn vastasi yhteensä 21 huoltajaa. Tuloksissa ei ollut suuria eroja valtakunnallisiin tuloksiin verrattuna. Kokonaisuudessaan vanhemmat ovat tyytyväisiä. Kyselyn tuloksia käytiin kohdittain läpi varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa, ja käsittelyä jatketaan kesäkuun kokouksessa.

Vanhemmat kokevat aamu- ja iltapäivätoiminnan turvalliseksi paikaksi lapselle heidän työpäivänsä aikana, ja lapset viihtyvät siellä hyvin. Tulevana syksynä toiminta siirtyy aivan koulun läheisyyteen, joten siirtyminen koulusta iltapäivätoimintaan on entistä turvallisempaa. Uusi sijainti mahdollistaa myös lasten ulkoilun turvallisessa ja virikkeellisessä ympäristössä.

Osa lapsista on kokenut kiusaamista. Keinoja kiusaamistilanteiden ehkäisemiseksi on aktiivisesti toiminnassa kehitelty, ja jokaiseen esille tulleeseen kiusaamistilanteiseen on puututtu. Toimenpiteet eivät kuitenkaan tulosten perusteella ole olleet riittäviä. Tämän vuoksi järjestäjät pohtivat uusia keinoja kiusaamisen ehkäisemiseksi uutta toimintasuunnitelmaa tehdessään. Kiusaamisen ehkäisemisessä onkin tärkeää yhteistyö iltapäivätoiminnan, kotien ja koulun kesken.

Asiakasmaksut ovat Teuvalla suhteellisen alhaisia. Aamupäivätoiminnan maksu on 25 euroa ja iltapäivätoiminnan 50 euroa kuukaudessa. Suurin osa vanhemmista kokee asiakasmaksut kohtuullisiksi. Tarkempaa tietoa asiakasmaksuista ja toiminnasta löytyy koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmasta, joka on luettavissa Teuvan kunnan sivuilta.

Toiminnan järjestämisessä Teuva on ollut alueella etulinjassa, ja sitä järjestettiin aluksi vapaa-aikatoimen ohjauksessa keskustan alueella ja muutamilla kyläkouluilla. Toimintaa organisoitiin eri järjestöjen kanssa ja vapaa-aikatoimi hoiti asiaankuuluvan päätöksenteon ja taloudellisen puolen. Varhaiskasvatuksen tultua kunnan sivistystoimen piiriin toimintaa on organisoitu varhaiskasvatusjohtajan ohjauksessa. Pari vuotta siten aloitettiin Teuvalla myös erityislasten iltapäivätoiminta LLKY:n kanssa yhteistyössä, toiminta jatkuu ja lapset ja huoltajat ovat olleet tyytyväisiä. Tästä on hyvä jatkaa.

torstai 12. toukokuuta 2011

Teuvan lukio tiivistää koulutusyhteistyötä Suupohjan Ammatti-instituutin kanssa

Teuvan lukio ja Suupohjan ammatti-instituutti laajentavat koulutusyhteistyötä. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi sopimuksen osaltaan eilen. Yhteistyö koskee Suupohjan ammatti-instituutin eri yksiköissä opiskelevia ns. kahden tutkinnon opiskelijoita, jotka suorittavat ammatillisen tutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon koulutusaikanaan. Koulutusyhteistyön alkuvaiheessa yhteistyö koskee äidinkielen opetusta siten, että Teuvan lukion äidinkielen opettaja opettaa tuntiopettajana ensi syksystä alkaen Suupohjan ammatti-instituutissa kahden tutkinnon suorittajille äidinkieltä tähtäimenä ylioppilastutkinnon suorittaminen. Jatkossa on tarkoitus laajentaa koulutusyhteistyötä myös muihin aineisiin.

Sopimuksen mukaan kaikilla ammatti-instituutin linjoilla opiskelijat voivat suorittaa koulutusaikanaan ammatillisen tutkinnon lisäksi myös lukiopainotteisia opintoja tavoitteena koko lukion suorittaminen ja/tai osallistua ylioppilaskirjoituksiin tai suorittaa yksittäisiä lukion kursseja. Jos opiskelija suorittaa ammatillisen tutkinnon lisäksi koko lukion ja osallistuu ylioppilaskirjoituksiin, on hänen opiskeluaikansa neljä (4) vuotta. Kolmen vuoden kuluttua hän saa ammatti-instituutin päättötodistuksen ja hänen opiskelunsa ammatti-instituutissa päättyy. Neljänneksi vuodeksi hän siirtyy lukion opiskelijaksi ja tänä aikana hän täydentää lukio-opintonsa ja osallistuu ylioppilaskirjoituksiin. Lukio lukee osan ammatti-instituutin kursseista hyväksi lukiotutkintoon.

Perusopetuksen päättävästä ikäluokasta keskimäärin puolet jatkaa opintojaan Suupohjan Ammatti-instituutin yksiköissä. Teuvalaisista opiskelijoista kahden tutkinnon suorittajia on 2 – 4 opiskelijaa ikäluokastaan.

Yhteistyökuvion oikeellisuuden olen tarkistanut opetushallituksen lukiokoulutuksen johtajalta. Lukiolain N:o 629/1998 5 § 1 momentin mukaan koulutuksen järjestäjän tulee olla yhteistyössä alueella toimivien lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja muun koulutuksen järjestäjien kanssa. Lukiolain 23§:ssä annetaan ohjeistus ns. osaamisen tunnustamisesta eli osaamisen tunnustamisella voidaan opiskelijalle lukea hyväksi ja korvata lukion oppimäärään kuuluvia pakollisia, syventäviä tai soveltavia opintoja.

Tämä on se tapa, jota minä olen korostanut toisen asteen koulutuksen kehittämisessä ja yhteistyössä. Toivotan menestystä asialle. Instituutti saa heti alkuvaiheessa erinomaisen opettajan Teuvalta, olihan Outi Koivun äidinkielen ryhmän ylioppilastulos keväällä 2010 SEITSEMÄNNEKSI paras Suomessa.