maanantai 16. joulukuuta 2013

Teuvan lukion ja Suupohjan koulutuskuntayhtymän (SAI) koulutusyhteistyö on lainmukaista

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Kauhajoen kaupungin valituksen. Hallinto-oikeus toteaa, että Teuvan lukion ja SAI:n yhteistoimintasopimus on lähtökohdiltaan ja sisällöltään oppilaitosten yhteistyötä raamittava sopimus. Sopimuksen keskeisen sisällön muodostaa hallinto-oikeuden mukaan SAI:n järjestämien ammatillisten opintojen tunnustaminen Teuvan lukiossa (lukiolaki 23§).

SAI:n järjestämistä opinnoista ja niiden sisällöstä, tunnustamisesta ja hyväksilukemisesta Teuvan lukiossa ovat osapuolet etukäteen sopineet. Menettelyä ei voida hallinto-oikeuden mukaan pitää lainvastaisena. Näin toimien on varmistettu, että SAI:n järjestämät ammatilliset opinnot vastaavat keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman tavoitteita ja sisältöä. Näin Teuvan lukio voi lukea kyseiset opinnot opiskelijan hyväksi opiskelijan suorittaessa ylioppilastutkinnon lisäksi koko lukion oppimäärän tai suorittaessa yksittäisiä kursseja. Yhteistoimintasopimuksessa käytetty sana ”lukio-opinnot” on hallinto-oikeuden mukaan kuitenkin harhaanjohtava, kyse on ammatillisista opinnoista, jotka lukio hyväksi lukee opiskelijalle lukio-opintoihin.

Minun ja rehtori Matti Voutilaisen mukaan kyseessä on merkittävä ennakkopäätös Suomessa. Vastaavaa yhteistyötä on ammatillisen koulutuksen ja lukioiden välillä ollut jo pitkälti toistakymmentä vuotta. Käytänteitä on todella monitahoisia ja monenmuotoisia. Oleellista on, että yhteistyö on viime vuosina merkittävästi lisääntynyt toisen asteen sisällä ja koulujen kesken. Opiskelijoiden opintopolut pyritään järjestämään niin, että ne auttavat nuoria saamaan mahdollisimman monipuolisen ja jatko-opintoja silmällä pitäen hyvän ja kattavan tutkinnon.

Hallinto-oikeuden päätös osaltaan vahvistaa EP-liiton toimeksiannosta 2011-2012 tekemäni toisen asteen selvityksen johtopäätökset. Koko toisen asteen koulutusta sekä aikuiskoulutusta olisi katsottava kokonaisuutena, jossa koulutus toimisi alueellisesti saman hallinnon alla. Näin taattaisiin alueittain koko ikäluokalle samat tasavertaiset mahdollisuudet opinto-ohjaus-, tuki- ja terveydenhuoltopalveluihin sekä jatko-opintoihin ja työelämäyhteyksiin.

Mahdollisen tulevan lisäikäluokan koulutusmadollisuudet ongelmakohtineen voitaisiin myös alueellisesti toisen asteen ja aikuiskoulutuksen yhteistyönä hyvin ja tuloksellisesti organisoida. Yhdistäminen toisi pitkällä aikavälillä myös merkittävät taloudelliset säästöt, joita peruskunnat nyt kipeästi tarvitsevat.

torstai 5. joulukuuta 2013

Teuvan koulutoimen oppilaskuljetukset 2011-2013 sekä arvio tulevasta

Tejuka-lehdessä oli n. kolme viikkoa sitten juttu, jossa mainittiin, että koulutoimen kustannukset maksavat 2013–2016 noin 550 000 euroa/vuosi. Toimittajan soittaessa minulle, olin juuri lähdössä kahden viikon pakkolomalle ja toimistosihteerini, joka vastaa kuljetuksien valmistelusta ja tarkistuksista oli hänkin pakkolomalla. Tarkennan vähän jutussa olleita tietoja, koska tilinpäätöksestä saatava kokonaisluku sisältää kaikki kuljetukset eli joukkoliikennekuljetukset, uimahallikuljetukset, retket, liikuntaan liittyvät matkat ym.

Ely-keskukselle ilmoitetaan kunnista vuosittain joulukuun alkupuolella kaikki kuljetuskustannukset. Teuvan koulutoimen vuoden 2012 kuljetuskustannukset olivat Ely-keskukselle lähetetyn raportin mukaan seuraavat:

Esikoulukuljetukset (vain opetustoimen) = 59 451 euroa; peruskoululaisten matkaliput vakiovuoroilla= 36 817 euroa; lukion kuljetukset nettona (lukiolle Kelalta saatu matkatuki vähentäen) = 13 145 euroa; säännöllinen tilausliikenne linja-autoilla (päivittäiset koulumatkat)= 296 081 euroa; taksikuljetukset = 167426 eli yhteensä: 572 920 euroa vuodessa.

Vastaavat kuljetukset olivat vuonna 2011 571 702 euroa eli kasvua on ollut n. 1200 euroa eli 0,2 %. Kasvu on pieni, kun ottaa huomioon, että kuljetuksiin tulee vuosittain n. 3-5 % taksakorotus.

Koulukuljetukset kilpailutetaan n. 3-4 vuoden välein, joten tarjouksia pyydettäessä ei ikävä kyllä ollut tiedossa vuoden 2012 kuljetuksien kokonaissummaa, joka nyt joulukuun alkupuolella on laskettu. Silloin arvioitiin kuljetuksien olevan n. 350–400 tuhatta euroa eli erittäin paljon alle todellisen määrän. Toki meidän olisi se pitänyt summa tarkemmin arvioida tai käyttää vuoden 2011 lukua, joka on lähes sama kuin vuonna 2012. Arvioitu summa laitettiin pyyntöön siksi, että nähdään tarjouksen ylittävän reilusti EU:n kynnysarvon 200 000 euroa. Näin ollen kilpailutus piti hoitaa Hilma- järjestelmän kautta EU-hankintana.

Vuoden 2013 kuljetuksien arvoa en tällä hetkellä tiedä, mutta oletan sen olevan n. 590000 euroa eli n. 18–20 tuhatta euroa korkeampi kuin vuoden 2012 summa. Nousu johtuu kuljetuksiin lisääntymisestä Komsin, Riipin ja Kauppilan koulujen lakkautuksien johdosta. Arvioin päätöstä tehtäessä, että kustannusnousu on noin 40000 vuodessa. Vuoden päästä eli joulukuussa 2014, kun kunnasta annetaan jälleen Ely-keskukselle kuljetuksien kokonaissumma, tiedämme asian tarkasti. Missään tapauksessa nousu ei tule olemaan 100–150 tuhatta euroa.

Oli hyvä asia, että Tejuka kirjoitti jutun, näin tuli kustannukset tarkistettua. Tarkistukset ja vertailut pitäisikin suorittaa vuosittain.

keskiviikko 4. joulukuuta 2013

Toisen asteen koulutukseen ja erityisesti lukiokoulutukseen tulossa suuria muutoksia ja leikkauksia

Ministeriö esittää, että valtionosuusjärjestelmää uudistetaan sekä tehostetaan 2014–2017. Uudistuksella tavoitellaan 1 miljardin euron kokonaisvähennystä kuntien toimintamenoihin vuoden 2017 tasolla.


OKM:n mukaan rakenteellisessa uudistuksessa tehostetaan koulutusjärjestelmän toimintaa ja vahvistetaan toisen asteen koulutuksen järjestäjien edellytyksiä vastata nykyistä joustavammin opiskelijoiden, työelämän, muun yhteiskunnan sekä alueiden muuttuviin tarpeisiin laadukkaalla opetuksella ja koulutuksella. Rahoitus myönnetään ja maksetaan edelleen suoraan koulutuksen järjestäjille.


Koulutuksen järjestäjäverkko tiivistyisi olennaisesti. Tavoitteena on vahvoihin toisen asteen koulutuksen järjestäjiin perustuva koulutuksen järjestäjäverkko. Koulutuksen järjestäjiä olisi jatkossa vain sellainen määrä, joka mahdollistaa myös tulosneuvotteluihin perustuvan ohjauksen sekä opintoprosessien laadun ja tehokkuuden. Lukioverkkoa tiivistetään huomioiden alueelliset tarpeet.


Toisen asteen rahoitus- ja sääntelyjärjestelmän kehittämistoimilla pyritään noin 250 miljoonan euron vähennykseen koulutuksen järjestäjien kokonaisrahoituksessa vuoteen 2017 mennessä. Kuntien tehtävät ja velvoitteet vähenevät kahdella tavalla: kuntien osuus yksikköhintarahoituksesta pienenee ja toisen asteen koulutusta järjestävien kuntien ja kuntayhtymien tehtävät vähenevät. Uudistusten on määrä tulla voimaan vaiheittain 2015–2017.


EP-liiton toimeksiannosta 2011–2012 tekemässäni selvitysraportissa esitin merkittäviä muutoksia kaikissa seutukunnissa ja maakuntakeskuksessa. Järviseudulla, Suupohjassa ja Seinäjoella ehdotin tehtäväksi toisen asteen kokonaisratkaisua siten, että lukiot siirtyvät koulutuskuntayhtymien hallinnon alle. Näin saataisiin merkittäviä säästöjä muiden muassa yhteisteisten virkojen ja toimien kautta. Opiskelijoiden opintopolut, tukipalvelut, kahden tutkinnon suorittaminen, yrittäjyysopinnot, kansainvälisyys ym. voitaisiin hoitaa yhteistyössä tehokkaammin ja taloudellisemmin. Vieläkään muutos ei ole myöhäistä, kun kunnat vain ryhtyvät toimiin asian suhteen. Esimerkiksi Suupohjassa voidaan vielä saada aikaan tehokas toisen asteen koulutus saman yhteisen hallinnon alle. Näin turvattaisiin yritysten monipuolinen työvoiman saatavuus alueella sekä laadukas ja alueen kattava lukiokoulutus.


OKM:n säästöraportissa todetaan: Velvoitteiden vähentämisen tueksi käynnistetään paikallisia kokeiluja rakennelain tavoitteet täyttäville kunnille (toimenpide 3.2.). Nyt vain tekemään esityksiä OKM:lle alueellisista kokeilumalleista, joissa otetaan huomioon oppivelvollisuuden pidennys ym. asiat.

tiistai 3. joulukuuta 2013

Teuvan lukio menestyi jälleen

Jälleen tuli todistettua, että pienehkö maaseudun lukiokin pärjää, kun on hyvät ja pätevät opettajat, pätevä avustava henkilökunta, hyvä pedagoginen johtajuus ja tietenkin ahkerat opiskelijat. Lähes 10 vuotta olin lukion rehtorina ja näin kuinka korkea työmoraali lukiossamme vallitsee. Koko perusopetuksen ketju aina esiopetuksesta alkaen toki ansaitsee ison siivun tästä Teuvan lukion menestyksestä. Toivotaan, että ministeriön virkamiehet ja –naiset noteeraavat pienten lukioiden menestyksen. Rakennepaketti 15.11.2013 ei lupaa hyvää meille ikävä kyllä. Kiitos kaikille hyvästä menestyksestä! Tulokset ovat hyvät, vaikka kunnan talous tilapäisesti yskii.

sunnuntai 2. kesäkuuta 2013

Teuvan lukio on todella tasokas peruslukio


Teuvan lukiolle 5. sija STT:n valtakunnallisessa lukiovertailussa, jossa otettiin huomioon oppilaiden lähtötaso. Olen jo vuosia puhunut asiasta. MTV3:n vertailu ei ole oikealta pohjalta lähtevä. Lähes 10 vuotta lukion rehtorina olleena voin todeta, että Teuvan lukion opettajilla on todella korkea ammatti-identiteetti, tunnit pidetään tarkasti alusta loppuun, oppimisvaikeuksiin puututaan heti alkuvaiheessa, henkilökohtaisissa ongelmissa autetaan heti jne.

 Tärkeätä on myös, että koko lukion avustava henkilökunta on tukemassa nuoria opinpolulla. Onnittelut ja kiitokset opiskelijoille, rehtorille, opettajille ja avustavalle henkilökunnalle. Teuva on ollut ja on edelleen koulutusmyönteinen kunta merkittävistä henkilökuntaankin kohdistuvista säästötoimenpiteistä huolimatta.

maanantai 13. toukokuuta 2013

Teuvan kunnan taloudellinen tilanne, YT-menettely ja mahdolliset tulevat lomautukset


Mediassa on käsitelty Teuvan osalta ainoastaan opettajien lomautukseen liittyviä asioita. Siksi on syytä käsitellä asiaa laajemmin ja tuoda esiin seikkoja, jotka ovat tähän mahdolliseen lomautusuhkaan vaikuttaneet.

Teuvan kunnan taloudellinen tilanne on heikko ja tulevaisuudennäkymät synkät. Vuosien 2011 ja 2012 tilinpäätökset ovat n. 5 milj. euroa alijäämäiset.  Kuluvan vuoden 2013 budjetti on 1,7 milj. euroa alijäämäinen. Tämän vuoksi kunnassa käynnistettiin alkuvuodesta 2013 YT-menettely. Tavoitteena on 0,7 miljoonan euron suuruisen vuotuisen henkilöstömenosäästön aikaansaaminen. Päätöksen mukaan käytettäviä keinoja voivat olla sopimukset lomarahojen leikkaamisesta, määräaikaisten palvelussuhteiden päättäminen, lomautukset, osa-aikaistamiset ja irtisanomiset. Kunnassa on laadittu kaksi säästöpakettia, joista toinen on menossa kunnanhallituksen esityksestä valtuustoon kesäkuussa 2013. YT-menettely on käyty ja mahdollisia lomautuksia valmistellaan, koska vapaaehtoisin toimin ei saada tarvittavia säästöjä aikaan.  

Varsinaisia päätöksiä lomautuksista ei ole vielä tehty, kunnanhallitus käsittelee asiaa 20.5.  Mahdollinen lomautus koskee Teuvan kunnassa kaikkia henkilöstöryhmiä. Koko kunnan vakinaisen henkilöstön lomautus kahdeksi viikoksi tuottaisi säästöä sivukuluineen 300 tuhatta euroa. Vakinaisessa virkasuhteessa olevien opettajien kahden viikon lomautuksen osuus tästä on sivukuluineen 100 tuhatta euroa. Lisäksi kunnanhallitus on esittänyt, että kaikki liikelaitoskuntayhtymän osalliskunnat, kuntien yhtymät, elinkeinotoimi ym. ryhtyvät vastaaviin säästötoimiin pikaisesti.

Eduskunnan sivistysvaliokunta on 30.9.2009 dnro 12/500/2009 tehnyt selvityksen opettajien lomautuksista valtakunnallisesti. Selvityksessä todetaan muiden muassa seuraavaa:

 

Perusopetuksessa oppilaiden oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun tai oikeutta saada ikäkautensa ja edellytystensä mukaisesti järjestettyä opetusta ei myöskään tule loukata. Vaikka opettajien lomauttamista ei sinänsä ole kielletty, asettaa esim. perusopetuslaki tiettyjä edellytyksiä esi- ja perusopetuksen opettajien lomautuksen toteuttamiselle. Edelleen selonteossa todetaan, että opetuksen järjestäjän velvollisuus muodostaa opetusryhmät siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet, sitoo järjestäjää myös lomautusten aikana.

 

Hallinto-oikeuksien ja korkeimman hallinto-oikeuden lomautusasioita koskevissa päätöksissä todetaan, että opetushenkilöstön lomauttaminen ei sinänsä ole perusopetuslain tai lukiolain tai yleensäkään kuntien opetustoimintaa koskevan lainsäädännön vastaista. Lomauttamisen mahdollisuus ei kuitenkaan saa vaikuttaa kunnan velvollisuuteen huolehtia lakisääteisen opetuksen järjestämisestä.

Opettajien lomauttamisessa on huomattava, että erityisopetusryhmien koosta määrätään perusopetusasetuksella. Asetusta tulee noudattaa myös lomautuksen aikana.  Perusopetusasetuksen 2 pykälän mukaan

- oppilaille, jotka saavat erityistä tukea, saa opetusryhmässä olla enintään 10 oppilasta

- pidennetyn oppivelvollisuuden mukaan opiskelevien oppilaiden pienryhmässä saa olla enintään 8 oppilaasta

- jos erityisen tuen oppilas opiskelee yleisopetuksen ryhmässä, saa tässä ryhmässä olla enintään 20 oppilasta

 

Teuvalla on Syreenin koulussa ja Yhteiskoulussa ns. pidennetyn oppivelvollisuuden ryhmiä sekä ryhmiä, joissa opiskelee erityisen tuen oppilaita.  Lisäksi on erityisen tuen pienryhmä.  Alustavan suunnitelman mukaan erityisen tuen pienryhmien erityisopettajat (neljä erityisluokanopettajaa) jätetään lomautuksen ulkopuolelle kokonaan niinä päivinä, kun lomautus kohdistuu tavallisille koulupäiville. Lisäksi kolme ns. laaja-alaista erityisopettajaa velvoitetaan lomautuspäivinä opettamaan niitä erityisen tuen oppilaita, jotka opiskelevat yleisopetuksen ryhmässä. Näin toimien ne erityisentuen oppilaat, jotka opiskelevat yleisopetuksen ryhmissä kootaan lomautuspäivinä opiskelemaan erityisen tuen vaatimat oppiaineet pienryhmiin. Näitä oppilaita on kuitenkin sen verran vähän, että laaja-alaisia erityisopettajia pystytään lomauttamaan myös tavallisina koulupäivinä jonkin verran.

Mikäli kunnan koko henkilöstö lomautetaan 14 työpäiväksi, opetuspuolen osalta kootaan lomautuspäivät ns. Veso-päivistä (3) sekä koulun alkamis- ja päätöspäivistä (2). Loput 9 lomautuspäivää olisivat tavallisia koulupäiviä.

Lukion 6-jaksojärjestelmään sisältyy 6 koeviikkoa, joiden aikana on mahdollista suorittaa opettajien lomautus niin, että se mahdollisimman vähän rasittaa ja haittaa opiskelijoiden työskentelyä. Itsenäinen työskentely kuuluu lukioon oleellisena osana.

Yhteiskoulussa voidaan lomautusajankohdaksi ottaa esimerkiksi TET-ajanjaksoon liittyvät päivät, jolloin lomautuksen haittatekijät voidaan minimoida. Kyläkoulujen, yhteiskoulun ja lukion opettajien lomautus voidaan tehdä myös perjantaista maanantaihin, jolloin neljästä lomautuspäivästä varsinaisia työpäiviä menee kaksi.

YT-menettelyssä esitetyn alustavan suunnitelman mukaan lomautuspäivät toteutettaisiin eri opettajaryhmien osalta seuraavasti: pienryhmien erityisluokanopettajat 5 vuorokautta, laaja-alaiset erityisopettajat 10 vuorokautta ja lehtorit, luokan- ja aineenopettajat 14 vuorokautta.

Mikäli lomautukset toteutuvat, tullaan ne opetustoimen osalta järjestämään lakeja ja asetuksia noudattaen. Lomautukset toteutetaan lukuvuoden 2013-14 aikana, jolloin ne pystytään jaksottamaan siten, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa koulutyölle. Mikäli lomautuksiin päädytään, työnantaja ohjeistaa selkeästi koulujen rehtoreille, esimiehille ym., miten koulut tekevät koulukohtaisen suunnitelman lomautuspäätöstä noudattaen. Lisäksi päätöksentekijä ohjeistaa, ketkä henkilöstöryhmät jäävät lomautuksen ulkopuolelle (erityisopetus, varhaiskasvatus, päivähoito jne.) niin, että Teuvan kunnan järjestämä palvelutuotanto noudattaa lainsäädäntöä, eivätkä perheet joudu lomautuksien takia hankaluuksiin. Lukuvuoden 2013-2014 tuntikehyspäätöksessä varataan 20 tunnin lisäresurssi tukiopetukseen oppimistavoitteiden saavuttamista varten.

 

Erkki Nevanperä

Sivistystoimenjohtaja

 

 

perjantai 19. huhtikuuta 2013

Teuvan kunnanvaltuusto tärkeän päätöksen edessä maanantaina


Maanantaina 22.4. valtuusto päättää lakkauttaako se kolme koulua Teuvalta 1.8.2013 alkaen.  Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta sekä kunnanhallitus esittävät yksimielisesti Komsin, Kauppilan ja Riipin koulujen lakkauttamista ja esittävät koulujen oppilaiden uudeksi lähikouluksi Syreenin koulua syksystä 2013. Koulut ovat kaikki 3- 5 kilometrin etäisyydellä keskustasta, joten oppilaiden koulumatkat eivät uuden järjestelyn kautta paljonkaan muutu, joskin kuljetukset lisääntyvät.

Komsin ja Syreenin koulun oppilaaksiottoalueet ovat tälläkin hetkellä osittain samat esim. Rasin alueella, josta matka Komsiin tai Syreeniin on lähes sama. Sama tilanne on osittain myös Kauppilan ja Riipin osalta. Keskiviikkona 17.4. käytiin tulevista oppilaskuljetuksista hyvä ja rakentava keskustelu. Sivistystoimenjohtajan kutsumana paikalla olivat lakkautettavien koulujen, Syreenin sekä Yhteiskoulun rehtorit, toimistosihteerit, johtokuntien puheenjohtajat ja lautakunnan puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja. Tilaisuudessa käytiin yksityiskohtaisesti läpi kaikkien oppilaiden koulumatkat.

Evästyksenä kuljetusvalmisteluille on, että 1-2 luokkien oppilaat, joilla on vähintään 3 km matkaa, kuljetetaan takseilla. Ne 3-luokkalaiset, joiden matka on yli 3 km, mutta alle 5 km, pääsevät kulkemaan pääsääntöisesti linja-autolla, jos auto ohi menee. Muussa tapauksessa matka tehdään taksikyydillä. Luokkien 4-6 oppilaiden kuljetukseen edellyttämä matka pitää olla lakisääteinen 5 km, kuten nytkin on tilanne kaikkien koulujen osalta.  Neuvottelussa sovittiin lisäksi, että ns. Koululiitu-ohjelma hankitaan kunnan käyttöön. Ohjelmasta nähdään heti suoraan ne tieosuudet, joissa on eri oppilasryhmien kuljetuksen kannalta vaaralliset osuudet. Näille oppilaille järjestetään kuljetus riippumatta siitä, onko matka 3 km tai lakisääteinen 5km. Terveydelliset syyt, joista on lääkärin lausunto ym., oikeuttavat myös koulukuljetukseen.

Neuvottelussa sovittiin myös, että koulut rehtorien johdolla kartoittavat, onko koulutiellä vaarallisia kohtia, joihin pitäisi saada esim. liikennemerkkejä, katoksia pysäkeille jne. Esitykset kootaan yhteen ja lähetetään tekniselle toimelle mahdollisia toimenpiteitä varten. Kaikki mahdollinen tehdään, niin että oppilaiden turvallisuus taataan. Yhteiskoulun ja Syreenin rehtori lähettävät sosiaalisen median kautta oppilaiden vanhemmille informaatiota, miten uuden koulukeskuksen rakentaminen ja pihasuunnitelmat etenevät. Lisäksi annetaan tietoa siitä, miten oppilaiden siirtyminen koulubusseilta ja takseilta turvallisesti kouluun ym. järjestetään.

Teuvan kunnan oppilaskujelutussopimukset uusitaan lukuvuoden 2013-2014 alusta. Kauhajoella pidettiin torstaina 18.4. Suupohjan alueen joukkoliikennettä koskeva suunnittelutilaisuus, jossa oli paikalla kuljetus- ja sopimusasioista vastaava Rauno Matintupa Ely-keskuksesta. Matintuvan mukaan kunta voi tarjouspyyntöä laatiessaan esittää, että taksiyrittäjät varautuisivat ottamaan autoon muutamia vanhempien kustantamia oppilaita, joiden matka ei edellytä kuljetuksen järjestämistä. Tähän saakka on ollut käytäntö, että taksit eivät ole voineet ottaa kyytiin muita kuin kuljetuslistassa olevat oppilaat. Nyt, kun tarjouspyynnössä on asia ilmaistaan, ja kuljetussopimuksissa mainitaan, kunta vastaa myös näiden omakustanteisten oppilaiden turvallisuudesta, eikä taksi kuten nyt on ollut käytäntö.

En lähde tässä luettelemaan uudelleen perusteita tälle tulevaisuuden kannalta tärkeälle lakkautuspäätökselle. Jokainen voi niihin tutustua kunnan nettisivulta. Oppilaiden kannalta päätökselle on merkittävät pedagogiset perusteet ja kunnan taloudellinen tilanne edellyttää merkittäviä säästötoimenpiteitä. Vuoden 2012 alijäämä on edellisen vuoden 2011 luokkaa eli n. 2,4 milj. euroa. Tällä ratkaisulla saavutetaan laskelmien mukaan noin 550-600 tuhannen euron säästö vuositasolla. Valtuustokaudessa se tekee n. 2-2,4  milj. euroa. Toivon, että päättäjät katsovat nyt 10-15 vuoden periodilla eteenpäin. Päätösperusteet ym. ( 130422kvalt esityslista.pdf)

keskiviikko 6. maaliskuuta 2013

Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta esittää keskustan koulujen yhdistämisen aikaistamista

Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen esittää kunnanhallitukselle, että Komsin, Kauppilan ja Riipin koulujen oppilaat, vakinaiset opettajat ja vakinaisluoteiset avustajat siirtyvät syyslukukauden 2013–2014 alussa Syreenin kouluun. Edelleen varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että teknisen toimen vakinaiselle henkilökunnalle järjestettäisiin töitä teknisen toimen muissa kiinteistöissä tai muissa kunnan tehtävissä.


Asia tullee hallitukseen maaliskuun aikana. Kouluasiasta pidetään oppilaiden vanhemmille keskustelu- ja informaatiotilaisuudet seuraavasti: Kauppilan koulu ti 5.3. klo 19.00; Riipin koulu ke 6.3. klo 19.00; Komsin koulu to 7.3. klo 19.00; Syreenin koulu ti 12.3. klo 19.00.

Tiistaina Kauppilan koululla pidetyssä tilaisuudessa asiasta käytiin sivistystoimenjohtajan ja yhteiskoulun/lukion rehtorin alustuksien jälkeen vilkasta keskustelua. Eniten huolta aiheuttivat tulevat kuljetusjärjestelyt Kauppilasta Syreeniin. Jurva-tie koetaan osin vaaralliseksi, koska tien reunasta puuttuvat kevyen liikenteen väylät ja katuvalot. Lisäksi kyseltiin välituntivalvonnoista, ryhmien koosta ja muodostumisesta, tutustumistilaisuuksista, Syreenin koulun tilojen riittävyydestä ym.

Tilaisuutta pidettiin hyvänä ja rakentavana. Vanhemmat pitävät tärkeänä, että päätökset tehdään nopeasti suuntaan tai toiseen. Suunnittelulle pitää olla riittävästi aikaa ja informaation pitää kulkea kouluille, vanhemmille ja oppilaille.

keskiviikko 30. tammikuuta 2013

Keskustan lähialueen koulujen siirtoa pyritään aikaistamaan Teuvalla - tavoitteena säästöt ja opetuksellinen sujuvuus

Vuoden 2009 elokuussa kunnanvaltuusto päätti, että keskusta-alueen koulujen eli Syreenin, Sepän Ahjon, Komsin, Kauppilan ja Riipin oppilaat siirtyvät korjattuihin yhteiskoulun tiloihin koulukeskusremontin valmistuttua viimeistään vuonna 2015. Nyt valmistellaan siirtoa aikaistettavaksi ensi syksyksi. Koulua käytäisiin Syreenin koulussa syyslukukausi eli siihen saakka, kun kouluremontti valmistuu vuoden 2014 vaihteessa. Sepän Ahjon oppilaat on jo integroitu Syreeniin ja yhteiskouluun. Jos Komsi, Kauppila ja Riippi siirrettäisiin myös, tulisi säästöä kiinteistö- ja henkilöstökustannuksiin. Myös oppilaiden opetus olisi helpompi suunnitella ja toteuttaa, kun muutto ei ajoittuisi keskelle lukukautta.

Asiasta tiedotettiin kaikkien siirtyvien koulujen henkilöstölle 22.1.2013. Henkilöstö oli täysin yksimielinen, että siirto on opetuksen ja oppilaiden edun mukaista. Huoltajille järjestetään myös asianmukaiset tiedotustilaisuudet. Muutto valmistellaan varhaiskasvatus- ja koulutuslautakuntaan ja edelleen kunnanhallitukseen päätettäväksi. Suunnitteluryhmää, jossa on mukana laaja edustus perusopetuksen eri luokkatasoilta ja eritysopetuksesta, kuullaan lautakunnassa ja hallituksessa. Hallintosäännön mukaan lautakunta päättää 0-6 luokkien oppilaiden perusopetuksesta ja oppilaiden sijoittamisesta kouluille. Periaatteessa tässä on kyse oppilaiden sijoittamisesta ja opetuksen järjestämisestä tulevan syyslukukauden osalta, ei koulujen lakkauttamisesta, joka kuuluu kunnanhallitukselle ja lopulta valtuustolle. Asiasta on toki käyty keskustelua myös johtoryhmässä, ja tulkinta on, että tässä olisi kysymys koulujen lakkauttamisen aikaistuksesta. Pääurakoitsijan mukaan uusien tilojen luovutus on tammikuun 2014 alussa ja investointi etenee aikataulussa.

Kunnassa on menossa talouden sopeutus, jossa säätötavoite on 700 000. LLKY:n lisälasku huomioiden karsittavana on vähintään 1,5 miljoonaa euroa. Parhaillaan kunnassa on käynnistetty koko kunnan henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Käytännössä se tarkoittaa, että virkoja ei saa täyttää ja määräaikaisten työsuhteita ei jatketa. Vuonna 2009 laskettiin, että kouluja yhdistämällä saadaan jopa 550 000- 600 000 euron vuosittaiset säästöt. Siirtyvien koulujen kiinteistökustannukset, jotka sisältyvät säästölaskelmaan, ovat noin 160 000 euroa vuodessa eli kun koulut tyhjenevät, kustannukset jäävät murto-osaan. Koulujen viidestä määräaikaisesta luokanopettajan virasta kolme-neljä jää pois ja siitä tulee noin 120 000-150 000 euron säästö sosiaalimenoineen vuodessa. Kuljetuskustannuksissakin on karsittavaa. Toisaalta koulut sijaitsevat valmiiden kuljetusreittien varrella, ettei kuljetuksiakaan tarvitse merkittävästi lisätä. Lisäksi koulunjohtajia (rehtoreita) vähenisi ja tilalle tulisi pedagogisia vastaavia, joiden korvaustaso on alhaisempi. Virkarehtoreita meillä on tällä hetkelläkin ainoastaan yksi. Opetuksen osuus on noin 80 prosenttia ja siitä 70–80 prosenttia on henkilöstökuluja. Sivistystoimen budjetti on noin 8 miljoonaa euroa.

Koulukysymystä on pohtinut yhteiskoulun rehtorin johdolla suunnittelutyöryhmä, jossa on edustettuna niin varhaiskasvatus, erityisopetus kuin perusopetuskin. Koulujen yhdistäminen parantaa huomattavasti esimerkiksi tukipalveluita kuten kuraattorin, koulupsykologin ja terveydenhoitajan palveluiden saatavuutta. Myös aineopettajien työ helpottuu, kun ei tarvitse ajaa kylältä toiselle ja heidän matkakorvauksistaan tulisi myös säästöä. Kevään aikana on suunniteltava opetusryhmät, tilattava kirjat ja tehtävä muu muuttoon liittyvä suunnittelu. Positiivista uudessa järjestelyssä on, että lukujärjestys tarvitsee tehdä vain kerran ja oppilaiden opettaja ei vaihdu kesken vuoden. Oppilaat myös tutustuvat toisiinsa syksyn aikana, ja jo keväällä on uuteen kouluun tutustuminen. Syreenin koulun rehtorin mukaan kolmen koulun 83 oppilasta mahtuu "heittämällä" nykyisen Syreenin tiloihin siksi aikaa, kun yhteiskoulu valmistuu. Enimmillään koulussa on ollut yli 280 oppilasta, nyt se kasvaisi 236:een. Erikoisluokkia, kuten atk- ja musiikkiluokat, muutetaan opetusluokiksi. Syreenin koulussa on nyt erityisopetusryhmä mukaan luettuna yhteensä 188 oppilasta. Komsista tulisi 37, Kauppilasta 21 ja Riipistä 25 oppilasta lisää.

Muutto korjattuun yhteiskouluun on helpompi hoitaa Syreenistä, kuin kesken kouluvuoden lähteä omalta kyläkoululta. Oppikirjat olisivat myös yhtenäiset kaikilla oppilailla ja vuorokurssiopetus poistuisi, koska ei ole yhdysluokkia. Eskariryhmä perustettaisiin Riipin sijasta myös Syreeniin, ja eskarit jäävät Syreeniin 1-6 luokkien siirtyessä korjattuun yhteiskouluun tammikuun 2014 alussa. Näin eskariryhmälle ei tulisi muuttoa alkuvaiheessa lainkaan. Toivon, että vanhemmat, henkilökunta ja päättäjät suhtautuvat positiivisesti tähän suunnitelmaan, joka on ennen kaikkea lasten edun mukainen. (blogi perustuu Tejuka-lehden toimittajan haastatteluun, ja haastattelutekstiin antamiini täydennyksiin ja täsmennyksiin ).

keskiviikko 2. tammikuuta 2013

Huippuseminaari Teuvalla tammikuussa 2013

Akateemikko Oiva Ketosen 100-vuotisjuhlaseminaari pidetään Teuvalla kulttuuritalo Orrelassa maanantaina 21.1.2013 klo 18.30 alkaen. Juhlapuheen pitää professori Esa Saarinen, joka oli yksi Oiva Ketosen lukuisista oppilaista Helsingin yliopistossa. Tule mukaan ja tuo ystäväsikin. Esa Saariselta saamme kuulla, mitä voimme oppia Oiva Ketoselta. Kahvitus alkaa klo 18.00; Teuvan Soitinyhtye soittaa kahvimusiikkia johtajanaan dir.mus. Mauno Rinta-Säntti http://tapahtumat.suupohja.fi/oiva-ketonen-juhlaseminaari-teuvan-kulttuuritalo-orrelassa