maanantai 13. toukokuuta 2013

Teuvan kunnan taloudellinen tilanne, YT-menettely ja mahdolliset tulevat lomautukset


Mediassa on käsitelty Teuvan osalta ainoastaan opettajien lomautukseen liittyviä asioita. Siksi on syytä käsitellä asiaa laajemmin ja tuoda esiin seikkoja, jotka ovat tähän mahdolliseen lomautusuhkaan vaikuttaneet.

Teuvan kunnan taloudellinen tilanne on heikko ja tulevaisuudennäkymät synkät. Vuosien 2011 ja 2012 tilinpäätökset ovat n. 5 milj. euroa alijäämäiset.  Kuluvan vuoden 2013 budjetti on 1,7 milj. euroa alijäämäinen. Tämän vuoksi kunnassa käynnistettiin alkuvuodesta 2013 YT-menettely. Tavoitteena on 0,7 miljoonan euron suuruisen vuotuisen henkilöstömenosäästön aikaansaaminen. Päätöksen mukaan käytettäviä keinoja voivat olla sopimukset lomarahojen leikkaamisesta, määräaikaisten palvelussuhteiden päättäminen, lomautukset, osa-aikaistamiset ja irtisanomiset. Kunnassa on laadittu kaksi säästöpakettia, joista toinen on menossa kunnanhallituksen esityksestä valtuustoon kesäkuussa 2013. YT-menettely on käyty ja mahdollisia lomautuksia valmistellaan, koska vapaaehtoisin toimin ei saada tarvittavia säästöjä aikaan.  

Varsinaisia päätöksiä lomautuksista ei ole vielä tehty, kunnanhallitus käsittelee asiaa 20.5.  Mahdollinen lomautus koskee Teuvan kunnassa kaikkia henkilöstöryhmiä. Koko kunnan vakinaisen henkilöstön lomautus kahdeksi viikoksi tuottaisi säästöä sivukuluineen 300 tuhatta euroa. Vakinaisessa virkasuhteessa olevien opettajien kahden viikon lomautuksen osuus tästä on sivukuluineen 100 tuhatta euroa. Lisäksi kunnanhallitus on esittänyt, että kaikki liikelaitoskuntayhtymän osalliskunnat, kuntien yhtymät, elinkeinotoimi ym. ryhtyvät vastaaviin säästötoimiin pikaisesti.

Eduskunnan sivistysvaliokunta on 30.9.2009 dnro 12/500/2009 tehnyt selvityksen opettajien lomautuksista valtakunnallisesti. Selvityksessä todetaan muiden muassa seuraavaa:

 

Perusopetuksessa oppilaiden oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun tai oikeutta saada ikäkautensa ja edellytystensä mukaisesti järjestettyä opetusta ei myöskään tule loukata. Vaikka opettajien lomauttamista ei sinänsä ole kielletty, asettaa esim. perusopetuslaki tiettyjä edellytyksiä esi- ja perusopetuksen opettajien lomautuksen toteuttamiselle. Edelleen selonteossa todetaan, että opetuksen järjestäjän velvollisuus muodostaa opetusryhmät siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet, sitoo järjestäjää myös lomautusten aikana.

 

Hallinto-oikeuksien ja korkeimman hallinto-oikeuden lomautusasioita koskevissa päätöksissä todetaan, että opetushenkilöstön lomauttaminen ei sinänsä ole perusopetuslain tai lukiolain tai yleensäkään kuntien opetustoimintaa koskevan lainsäädännön vastaista. Lomauttamisen mahdollisuus ei kuitenkaan saa vaikuttaa kunnan velvollisuuteen huolehtia lakisääteisen opetuksen järjestämisestä.

Opettajien lomauttamisessa on huomattava, että erityisopetusryhmien koosta määrätään perusopetusasetuksella. Asetusta tulee noudattaa myös lomautuksen aikana.  Perusopetusasetuksen 2 pykälän mukaan

- oppilaille, jotka saavat erityistä tukea, saa opetusryhmässä olla enintään 10 oppilasta

- pidennetyn oppivelvollisuuden mukaan opiskelevien oppilaiden pienryhmässä saa olla enintään 8 oppilaasta

- jos erityisen tuen oppilas opiskelee yleisopetuksen ryhmässä, saa tässä ryhmässä olla enintään 20 oppilasta

 

Teuvalla on Syreenin koulussa ja Yhteiskoulussa ns. pidennetyn oppivelvollisuuden ryhmiä sekä ryhmiä, joissa opiskelee erityisen tuen oppilaita.  Lisäksi on erityisen tuen pienryhmä.  Alustavan suunnitelman mukaan erityisen tuen pienryhmien erityisopettajat (neljä erityisluokanopettajaa) jätetään lomautuksen ulkopuolelle kokonaan niinä päivinä, kun lomautus kohdistuu tavallisille koulupäiville. Lisäksi kolme ns. laaja-alaista erityisopettajaa velvoitetaan lomautuspäivinä opettamaan niitä erityisen tuen oppilaita, jotka opiskelevat yleisopetuksen ryhmässä. Näin toimien ne erityisentuen oppilaat, jotka opiskelevat yleisopetuksen ryhmissä kootaan lomautuspäivinä opiskelemaan erityisen tuen vaatimat oppiaineet pienryhmiin. Näitä oppilaita on kuitenkin sen verran vähän, että laaja-alaisia erityisopettajia pystytään lomauttamaan myös tavallisina koulupäivinä jonkin verran.

Mikäli kunnan koko henkilöstö lomautetaan 14 työpäiväksi, opetuspuolen osalta kootaan lomautuspäivät ns. Veso-päivistä (3) sekä koulun alkamis- ja päätöspäivistä (2). Loput 9 lomautuspäivää olisivat tavallisia koulupäiviä.

Lukion 6-jaksojärjestelmään sisältyy 6 koeviikkoa, joiden aikana on mahdollista suorittaa opettajien lomautus niin, että se mahdollisimman vähän rasittaa ja haittaa opiskelijoiden työskentelyä. Itsenäinen työskentely kuuluu lukioon oleellisena osana.

Yhteiskoulussa voidaan lomautusajankohdaksi ottaa esimerkiksi TET-ajanjaksoon liittyvät päivät, jolloin lomautuksen haittatekijät voidaan minimoida. Kyläkoulujen, yhteiskoulun ja lukion opettajien lomautus voidaan tehdä myös perjantaista maanantaihin, jolloin neljästä lomautuspäivästä varsinaisia työpäiviä menee kaksi.

YT-menettelyssä esitetyn alustavan suunnitelman mukaan lomautuspäivät toteutettaisiin eri opettajaryhmien osalta seuraavasti: pienryhmien erityisluokanopettajat 5 vuorokautta, laaja-alaiset erityisopettajat 10 vuorokautta ja lehtorit, luokan- ja aineenopettajat 14 vuorokautta.

Mikäli lomautukset toteutuvat, tullaan ne opetustoimen osalta järjestämään lakeja ja asetuksia noudattaen. Lomautukset toteutetaan lukuvuoden 2013-14 aikana, jolloin ne pystytään jaksottamaan siten, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa koulutyölle. Mikäli lomautuksiin päädytään, työnantaja ohjeistaa selkeästi koulujen rehtoreille, esimiehille ym., miten koulut tekevät koulukohtaisen suunnitelman lomautuspäätöstä noudattaen. Lisäksi päätöksentekijä ohjeistaa, ketkä henkilöstöryhmät jäävät lomautuksen ulkopuolelle (erityisopetus, varhaiskasvatus, päivähoito jne.) niin, että Teuvan kunnan järjestämä palvelutuotanto noudattaa lainsäädäntöä, eivätkä perheet joudu lomautuksien takia hankaluuksiin. Lukuvuoden 2013-2014 tuntikehyspäätöksessä varataan 20 tunnin lisäresurssi tukiopetukseen oppimistavoitteiden saavuttamista varten.

 

Erkki Nevanperä

Sivistystoimenjohtaja