keskiviikko 20. toukokuuta 2009

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT HAASTEENA SUUPOHJASSA

Viemäriverkostojen ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmät tulee saattaa jätevesiasetuksen vaatimusten mukaisiksi 1.1.2014 mennessä. Asetuksen tarkoituksena on vähentää talousjätevesien päästöjä ja ympäristön pilaantumista. Uusien määräysten mukaan puutteellista jätevesien käsittelyä tulee tehostaa mm. vakituisesti asutuilla kiinteistöillä, loma-asunnoissa, joissa vettä käytetään runsaasti, ja karjatiloilla, joilla syntyy maitohuonevesiä sekä maaseutuelinkeinoyrityksissä.

Suupohjan kehittämisyhdistys, Kauhajoen, Karijoen ja Isojoen kuntien tekniset toimet sekä TE-keskuksen edustajat ovat kartoittaneet mahdollisuuksia järjestää Suupohjan alueella haja-asutusalueiden jätevesineuvontaa hanketoiminnan avulla. Yhteisen selvitystyön ja rahoittajatahojen kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta on valmisteltu Suupohjan alueen haja-asutusalueiden kiinteistön omistajille, yrityksille ja yhteisöille sekä muille yhteenliittymille suunnattu hanke, joka alustavan hankesuunnitelmaluonnoksen mukaan koostuu kahdesta toisiinsa liittyvästä hankkeesta: ”Haja-asutusjätevedet putkeen Suupohjassa” –kehittämishanke, ”Suupohjan jätevesi info”- tiedotushanke.

Hankkeiden yhteenlaskettu kustannusarvio koko hankeajalle 1.8.2009 – 31.7.2012 on yhteensä 380 000 euroa. Kuntarahaosuus koko hankeajalle on yhteensä 36 000 euroa (10 %), joka jakautuu Isojoen, Kauhajoen, Karijoen ja Teuvan kesken asukaslukumäärien suhteessa. Teuvan osuus hankkeesta on koko hankeajalle yhteensä 8 900 euroa. Hankkeeseen haetaan julkista rahoitusta TE-keskukselta 90 %, lisäksi tarvitaan yksityistä rahoitusta 10 %. Kehittämishankkeelle palkataan päätoiminen jätevesineuvoja ja tiedotushankkeelle tiedottaja.

Teuvan kunnanhallitus päätti lähteä mukaan hankkeeseen. On hyvä asia, että Suupohjassa on lähdetty jälleen yhdessä ratkomaan lainsäätäjän meille päättämää asiaa. Uskon, että hankeen kautta saadaan kansalaisille arvokasta tietoa ja ohjeita, miten jätevesiasiat on syytä hoitaa jatkossa. On tärkeätä, että jätämme tuleville sukupolville puhtaat vedet ja alueet, kun meistä aika jättää. Puhdas ja saasteeton luonto sekä aktiivinen ympäristönhuolto olkoot meille teuvalaisille ja suupohjalaisille kunnia-asioita. Näin toimien voimme myös hyvällä omalla tunnolla houkutella uusia asukkaita tänne alueelle.

torstai 14. toukokuuta 2009

UIMAHALLIN ALUEEN ASEMAKAAVALUONNOS ASETETTIIN NÄHTÄVILLE

Kunnanhallitus päätti 11.5.2009 asettaa uimahallin alueen asemakaavan laadintaan liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavaluonnoksen valmisteluaineistoineen julkisesti 16 päivän ajaksi 14.5. – 29.5.2009. Asiasta lähetetään kirjallinen ilmoitus arviointisuunnitelmassa mainituille viranomaistahoille sekä suunnittelualueella ja sen välittömässä läheisyydessä oleville kiinteistönomistajille. Mahdolliset lausunnot tulee antaa nähtävillä oloajan kuluessa eli viimeistään 29.5.2009 mennessä.

Tekninen toimi on yhdessä Pöyry Oy:n kanssa laatinut uimahallin alueen asemakaavan laatimiseen liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavaluonnoksen. Alueelle on suunniteltu yhteensä 24 tonttia, joista pientalotontteja on 20 kpl ja rivitalotontteja 4 kpl. Pientalotonttien koko on noin 1500 - 2200 m2 ja rivitalotonttien noin 2500 – 3800 m2. Alue on jaettu kahteen eri talovyöhykkeeseen siten, että pientalotontit sijoittuvat alueen itäosalle ja rivitalotontit alueen länsiosalle.

Alue tulee olemaan hyvin tärkeä Teuvan kunnan kehittymisen kannalta, joten siitäkin syystä kunnanhallitus halusi kuulla asiassa useita asiantuntijoita kaavoittajan lisäksi. Valmistelu on edennyt hyvässä hengessä ja lainmukainen avoin valmistelu on ollut vallitsevana periaatteena. Omakotitalojen tonttien koot ovat osittain ”luksuskokokoisia” eli hieman alle ja yli 2000 m2, mikä on kaavoitusasiantuntijoiden mukaan todella suuri tonttikoko peltoalueelle ja kuntakeskuksen ytimeen sijoitettuna. Alueelle tulee kaukolämpö, mutta pakko ei ole siihen liittyä. Toki tärkeätä olisi liittyminen, että kunta saa lisää osakkaita verkostoonsa ja näin varmistettua, että kustannukset saadaan tulevaisuudessakin katettua ilman suuria taksakorotuksia. Omakotialueelle rakennettavat talot ovat joko yksi- tai puolitoista kerroksisia, joten siinäkin ollaan joustavia. Toivon, että asiassa päästään ripeästi etenemään niin, että asia saadaan valtuustoon viimeistään syys-lokakuussa. Seuratkaa kunnan ilmoittelua asian tiimoilta. Parhaat tontit varmaan menevät nopeasti kaupaksi, kaikki keskeiset palvelut ovat niin sopivalla etäisyydellä alueesta. Hintatasosta ei vielä ole päätöksiä, mutta on otettava huomioon, että alueesta maksettiin kohtalainen hinta neliömetriltä, ja ostetusta maasta menee teihin ja puistoalueisiin noin puolet.