maanantai 16. joulukuuta 2013

Teuvan lukion ja Suupohjan koulutuskuntayhtymän (SAI) koulutusyhteistyö on lainmukaista

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Kauhajoen kaupungin valituksen. Hallinto-oikeus toteaa, että Teuvan lukion ja SAI:n yhteistoimintasopimus on lähtökohdiltaan ja sisällöltään oppilaitosten yhteistyötä raamittava sopimus. Sopimuksen keskeisen sisällön muodostaa hallinto-oikeuden mukaan SAI:n järjestämien ammatillisten opintojen tunnustaminen Teuvan lukiossa (lukiolaki 23§).

SAI:n järjestämistä opinnoista ja niiden sisällöstä, tunnustamisesta ja hyväksilukemisesta Teuvan lukiossa ovat osapuolet etukäteen sopineet. Menettelyä ei voida hallinto-oikeuden mukaan pitää lainvastaisena. Näin toimien on varmistettu, että SAI:n järjestämät ammatilliset opinnot vastaavat keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman tavoitteita ja sisältöä. Näin Teuvan lukio voi lukea kyseiset opinnot opiskelijan hyväksi opiskelijan suorittaessa ylioppilastutkinnon lisäksi koko lukion oppimäärän tai suorittaessa yksittäisiä kursseja. Yhteistoimintasopimuksessa käytetty sana ”lukio-opinnot” on hallinto-oikeuden mukaan kuitenkin harhaanjohtava, kyse on ammatillisista opinnoista, jotka lukio hyväksi lukee opiskelijalle lukio-opintoihin.

Minun ja rehtori Matti Voutilaisen mukaan kyseessä on merkittävä ennakkopäätös Suomessa. Vastaavaa yhteistyötä on ammatillisen koulutuksen ja lukioiden välillä ollut jo pitkälti toistakymmentä vuotta. Käytänteitä on todella monitahoisia ja monenmuotoisia. Oleellista on, että yhteistyö on viime vuosina merkittävästi lisääntynyt toisen asteen sisällä ja koulujen kesken. Opiskelijoiden opintopolut pyritään järjestämään niin, että ne auttavat nuoria saamaan mahdollisimman monipuolisen ja jatko-opintoja silmällä pitäen hyvän ja kattavan tutkinnon.

Hallinto-oikeuden päätös osaltaan vahvistaa EP-liiton toimeksiannosta 2011-2012 tekemäni toisen asteen selvityksen johtopäätökset. Koko toisen asteen koulutusta sekä aikuiskoulutusta olisi katsottava kokonaisuutena, jossa koulutus toimisi alueellisesti saman hallinnon alla. Näin taattaisiin alueittain koko ikäluokalle samat tasavertaiset mahdollisuudet opinto-ohjaus-, tuki- ja terveydenhuoltopalveluihin sekä jatko-opintoihin ja työelämäyhteyksiin.

Mahdollisen tulevan lisäikäluokan koulutusmadollisuudet ongelmakohtineen voitaisiin myös alueellisesti toisen asteen ja aikuiskoulutuksen yhteistyönä hyvin ja tuloksellisesti organisoida. Yhdistäminen toisi pitkällä aikavälillä myös merkittävät taloudelliset säästöt, joita peruskunnat nyt kipeästi tarvitsevat.

torstai 5. joulukuuta 2013

Teuvan koulutoimen oppilaskuljetukset 2011-2013 sekä arvio tulevasta

Tejuka-lehdessä oli n. kolme viikkoa sitten juttu, jossa mainittiin, että koulutoimen kustannukset maksavat 2013–2016 noin 550 000 euroa/vuosi. Toimittajan soittaessa minulle, olin juuri lähdössä kahden viikon pakkolomalle ja toimistosihteerini, joka vastaa kuljetuksien valmistelusta ja tarkistuksista oli hänkin pakkolomalla. Tarkennan vähän jutussa olleita tietoja, koska tilinpäätöksestä saatava kokonaisluku sisältää kaikki kuljetukset eli joukkoliikennekuljetukset, uimahallikuljetukset, retket, liikuntaan liittyvät matkat ym.

Ely-keskukselle ilmoitetaan kunnista vuosittain joulukuun alkupuolella kaikki kuljetuskustannukset. Teuvan koulutoimen vuoden 2012 kuljetuskustannukset olivat Ely-keskukselle lähetetyn raportin mukaan seuraavat:

Esikoulukuljetukset (vain opetustoimen) = 59 451 euroa; peruskoululaisten matkaliput vakiovuoroilla= 36 817 euroa; lukion kuljetukset nettona (lukiolle Kelalta saatu matkatuki vähentäen) = 13 145 euroa; säännöllinen tilausliikenne linja-autoilla (päivittäiset koulumatkat)= 296 081 euroa; taksikuljetukset = 167426 eli yhteensä: 572 920 euroa vuodessa.

Vastaavat kuljetukset olivat vuonna 2011 571 702 euroa eli kasvua on ollut n. 1200 euroa eli 0,2 %. Kasvu on pieni, kun ottaa huomioon, että kuljetuksiin tulee vuosittain n. 3-5 % taksakorotus.

Koulukuljetukset kilpailutetaan n. 3-4 vuoden välein, joten tarjouksia pyydettäessä ei ikävä kyllä ollut tiedossa vuoden 2012 kuljetuksien kokonaissummaa, joka nyt joulukuun alkupuolella on laskettu. Silloin arvioitiin kuljetuksien olevan n. 350–400 tuhatta euroa eli erittäin paljon alle todellisen määrän. Toki meidän olisi se pitänyt summa tarkemmin arvioida tai käyttää vuoden 2011 lukua, joka on lähes sama kuin vuonna 2012. Arvioitu summa laitettiin pyyntöön siksi, että nähdään tarjouksen ylittävän reilusti EU:n kynnysarvon 200 000 euroa. Näin ollen kilpailutus piti hoitaa Hilma- järjestelmän kautta EU-hankintana.

Vuoden 2013 kuljetuksien arvoa en tällä hetkellä tiedä, mutta oletan sen olevan n. 590000 euroa eli n. 18–20 tuhatta euroa korkeampi kuin vuoden 2012 summa. Nousu johtuu kuljetuksiin lisääntymisestä Komsin, Riipin ja Kauppilan koulujen lakkautuksien johdosta. Arvioin päätöstä tehtäessä, että kustannusnousu on noin 40000 vuodessa. Vuoden päästä eli joulukuussa 2014, kun kunnasta annetaan jälleen Ely-keskukselle kuljetuksien kokonaissumma, tiedämme asian tarkasti. Missään tapauksessa nousu ei tule olemaan 100–150 tuhatta euroa.

Oli hyvä asia, että Tejuka kirjoitti jutun, näin tuli kustannukset tarkistettua. Tarkistukset ja vertailut pitäisikin suorittaa vuosittain.

keskiviikko 4. joulukuuta 2013

Toisen asteen koulutukseen ja erityisesti lukiokoulutukseen tulossa suuria muutoksia ja leikkauksia

Ministeriö esittää, että valtionosuusjärjestelmää uudistetaan sekä tehostetaan 2014–2017. Uudistuksella tavoitellaan 1 miljardin euron kokonaisvähennystä kuntien toimintamenoihin vuoden 2017 tasolla.


OKM:n mukaan rakenteellisessa uudistuksessa tehostetaan koulutusjärjestelmän toimintaa ja vahvistetaan toisen asteen koulutuksen järjestäjien edellytyksiä vastata nykyistä joustavammin opiskelijoiden, työelämän, muun yhteiskunnan sekä alueiden muuttuviin tarpeisiin laadukkaalla opetuksella ja koulutuksella. Rahoitus myönnetään ja maksetaan edelleen suoraan koulutuksen järjestäjille.


Koulutuksen järjestäjäverkko tiivistyisi olennaisesti. Tavoitteena on vahvoihin toisen asteen koulutuksen järjestäjiin perustuva koulutuksen järjestäjäverkko. Koulutuksen järjestäjiä olisi jatkossa vain sellainen määrä, joka mahdollistaa myös tulosneuvotteluihin perustuvan ohjauksen sekä opintoprosessien laadun ja tehokkuuden. Lukioverkkoa tiivistetään huomioiden alueelliset tarpeet.


Toisen asteen rahoitus- ja sääntelyjärjestelmän kehittämistoimilla pyritään noin 250 miljoonan euron vähennykseen koulutuksen järjestäjien kokonaisrahoituksessa vuoteen 2017 mennessä. Kuntien tehtävät ja velvoitteet vähenevät kahdella tavalla: kuntien osuus yksikköhintarahoituksesta pienenee ja toisen asteen koulutusta järjestävien kuntien ja kuntayhtymien tehtävät vähenevät. Uudistusten on määrä tulla voimaan vaiheittain 2015–2017.


EP-liiton toimeksiannosta 2011–2012 tekemässäni selvitysraportissa esitin merkittäviä muutoksia kaikissa seutukunnissa ja maakuntakeskuksessa. Järviseudulla, Suupohjassa ja Seinäjoella ehdotin tehtäväksi toisen asteen kokonaisratkaisua siten, että lukiot siirtyvät koulutuskuntayhtymien hallinnon alle. Näin saataisiin merkittäviä säästöjä muiden muassa yhteisteisten virkojen ja toimien kautta. Opiskelijoiden opintopolut, tukipalvelut, kahden tutkinnon suorittaminen, yrittäjyysopinnot, kansainvälisyys ym. voitaisiin hoitaa yhteistyössä tehokkaammin ja taloudellisemmin. Vieläkään muutos ei ole myöhäistä, kun kunnat vain ryhtyvät toimiin asian suhteen. Esimerkiksi Suupohjassa voidaan vielä saada aikaan tehokas toisen asteen koulutus saman yhteisen hallinnon alle. Näin turvattaisiin yritysten monipuolinen työvoiman saatavuus alueella sekä laadukas ja alueen kattava lukiokoulutus.


OKM:n säästöraportissa todetaan: Velvoitteiden vähentämisen tueksi käynnistetään paikallisia kokeiluja rakennelain tavoitteet täyttäville kunnille (toimenpide 3.2.). Nyt vain tekemään esityksiä OKM:lle alueellisista kokeilumalleista, joissa otetaan huomioon oppivelvollisuuden pidennys ym. asiat.

tiistai 3. joulukuuta 2013

Teuvan lukio menestyi jälleen

Jälleen tuli todistettua, että pienehkö maaseudun lukiokin pärjää, kun on hyvät ja pätevät opettajat, pätevä avustava henkilökunta, hyvä pedagoginen johtajuus ja tietenkin ahkerat opiskelijat. Lähes 10 vuotta olin lukion rehtorina ja näin kuinka korkea työmoraali lukiossamme vallitsee. Koko perusopetuksen ketju aina esiopetuksesta alkaen toki ansaitsee ison siivun tästä Teuvan lukion menestyksestä. Toivotaan, että ministeriön virkamiehet ja –naiset noteeraavat pienten lukioiden menestyksen. Rakennepaketti 15.11.2013 ei lupaa hyvää meille ikävä kyllä. Kiitos kaikille hyvästä menestyksestä! Tulokset ovat hyvät, vaikka kunnan talous tilapäisesti yskii.