keskiviikko 15. joulukuuta 2010

Teuvan lukion verkkolehti Teuvo alkaa ilmestyä

Lukion aktiiviset nuoret äidinkielen lehtori Outi Koivun ohjaamana ovat kehitelleet lukion verkkolehden nimeltään Teuvo Sipiläntien Kuningas. Lehti alkaa piakkoin ilmestyä ja toimitusryhmänä on laaja opiskelijajoukko. Verkkolehti on jatkumoa Teuvan lukion kehittämistyölle. Meillä on nykyaikainen oppimispesä virtuaalilaitteineen ja Teuvan lukio on panostanut hyvän perusopetuksen lisäksi kansainväliseen opiskelijavaihtoon, teknologiaopintoihin ja yrittäjyyteen. Ilmaisutaito ja siihen sisältyvät näytelmäprojektit ovat vahvasti mukana lukion tarjonnassa. Lukiodiplomeja voi Teuvalla suorittaa kuvataiteessa, ilmaisutaidossa ja liikunnassa. Teuvan lukio on keskeisesti mukana virtuaali- ja verkko-opetuksen alueellisessa kehittämistyössä.
Teuvan kunnassa on aloitettu aktiivinen panostus sosiaalisen median käyttöön, mikä perustuu kunnassa pari vuotta sitten päätettyyn markkinointiviestinnän strategiaan. Teakissa on käynnistynyt strategian pohjalta hanke, jossa koulutetaan paikallisia toimijoita sosiaalisen median hyödyntämiseen. Koulutus sisältää Facebookin, Twitterin, Flickerin, blogien ym. opastuksen. On hienoa, että myös lukiosta pari aktiivista nuorta osallistuu koulutukseen. Koulutuksen hyväksytysti suorittamisesta on luvassa kurssi rehtorin päätöksellä.
Kauhajoella parhaillaan käynnistyvässä sosiaalisen median Somettaja-hankeessa aloittaa myös pari teuvalaista opettajaa. Hanke kouluttaa opettajia muun muassa kannettavien tietokoneiden ja netin hyödyntämiseen opetuksessa. Teuvan lukion markkinointiin tullaan kiinnittämään jatkossa entistä enemmän huomiota ja sosiaalisen median hyödyntäinen on tärkeä tekijä markkinoinnissa. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on esityksestäni varannut vuoden 2011 budjettiin rahoitusta lukion markkinointia varten. Opettajakunnan valitsema toimikunta on pohtinut jo hyvän aikaa erilaisia markkinointikeinoja. Oppilaskunnan aktiivinen puheenjohtaja on yksi työryhmän jäsen, lukio haluaa tällä osoittaa, että oppilaskuntaa kuullaan tärkeissä asioissa. Verkkolehti löytyy osoitteesta http://www.teuva.fi/palvelut/koulutus/Teuvan lukio.

perjantai 10. joulukuuta 2010

Kelpo-työryhmä tehnyt Teuvalla hyvää valmistelevaa työtä erityisen tuen ja oppilashuollon eteen

Erityistä tukea koskevat sääntömuutokset astuvat voimaan perusopetuksessa 1.1.2011 lukien. Kuntien on tehtävä asianmukaiset opetussuunnitelmat ja päätettävä ne lautakunnissa niin, että ne voidaan ottaa käyttöön 1.8.2011 lukien. Kelpo-työryhmä on tehnyt Teuvalla valmistavaa työtä opetushallitukselta saadulla kelporahoituksella. Työryhmässä on ollut mukana erityisopettajia, luokanopettajia ja lehtoreita kaikilta perusopetuksen tasoilta. Työryhmä on saanut työnsä päätökseen joulukuun alussa 2010. Työryhmän ehdotukset on käyty läpi yhdessä rehtoreiden kanssa ja ne tulevat ensi vuonna perustettavan opetussuunnitelmatyöryhmän käsittelyyn. Tukitoimenpiteet jakautuvat oppilaan tuen tarpeen mukaan seuraaviin osa-alueisiin:

Yleinen tuki, joka sisältää tukiopetuksen, kodin ja koulun yhteistyön ja poissaolojen seurannan. Työryhmän mukaan tukiopetuksen hyvä toteutus edellyttää mm. lukujärjestyksen antamaa mahdollisuutta jatkuvalle tukiopetukselle, oppilaiden vaihtumista tarpeen mukaan. Läksykerhot ym. uudetkin keinot otetaan käyttöön. Kodin ja koulun yhteistyömuotoja ovat vanhempainillat, ”vartit”, tapaamiset, puhelut, reissuvihot, sähköiset reissuvihot, joissa olisi hyvä päästä yhden ohjelman käyttöön esim. Wilma, joka olisi käytössä sivukouluillakin. Muita yhteistyömuotoja ovat retket, myyjäiset, kirppikset, VaSu – keskustelut, lauantaityöpäivänä vanhemmat koululla (avoimet ovet), juhlat. Vanhemmat toimivat huoltajina, toimitsijoina ja kuljettajina. Työryhmä ehdottaa vanhempainyhdistyksiä johtokuntien tilalle.

Poissaolojen seurannassa ehdotetaan palattavaksi askel taaksepäin. Luokanopettaja tai -valvoja kerää poissaolon esim. päiväkirjaansa ja siirtää tiedon lukukauden lopuksi oppilaskorttiin. Wilmaa tai Helmeä käyttävät koulut saavat raportin suoraan ohjelmasta. Kunnassa pitäisi olla yhteiset toimintaohjeet ongelmatilanteissa (esim. oppilaalla paljon luvattomia poissaoloja).

Tehostettu tuki on seuraava tuen muoto. Opettaja tekee pedagogisen arvion, kun yleinen tuki ei riitä eli kun oppilaalla on oppimisessaan tai koulunkäynnissään selviä ongelmia. Yhteistyö erityisopettajan kanssa on tärkeää. Oppimissuunnitelman tekevät opettaja ja vanhemmat yhdessä. Mukana voivat olla oppilas sekä erityisopettaja. Oppilashuollon palveluja varten kunnan on tehtävä oma oppilashuollonsuunnitelma, ja sitä päivitetään tarvittaessa. Tehostettuun tukeen kuuluu myös koulukuraattori ja hänen palveluidensa järjestely. Kuraattori kuuluu oppilashuoltotyöryhmään ja on mukana kokouksissa. Kuraattoritoiminnan johdosta työryhmä esittää pohdittavaksi: Miten jalkautetaan kuraattorin palveluja myös alakouluille, joustava käyttö tarpeen mukaan, esittelykierros tärkeä, akuuttitilanteisiin aika, joka varataan tarvittaessa.

Tehostettuun tukeen kuuluu myös osa-aikainen erityisopetus ja avustajapalvelut. Osa-aikaisen erityisopetuksen resurssit sekä avustajien sijoittuminen jaetaan toukokuussa rehtorien kokouksessa. Ennen kokousta kuullaan erityisopettajia. Resurssi jakaantuu niin oppilasmäärän kuin tarpeenkin mukaan (kuinka paljon on oppilaita esim. tehostetussa tuessa ja erityisessä tuessa)? Esikareista tiedon saa erityisopettajalta, joka on tehnyt testit ja koonnut tulokset. Avustajan saamiseen vaikuttaa keskeisesti esim. ryhmäkoko, lausunnot ja se onko ryhmässä mukana esikareita.

Laajin tuen muoto on ns. erityinen tuki. Ensin tehdään pedagoginen selvitys, jonka tekee oppilashuoltoryhmä. Selvityksen tekoa varten rehtori määrää henkilön, joka kerää tarvittavat tiedot luokan- tai aineenopettajalta, erityisopettajalta, terveydenhoitajalta sekä psykologilta ym. Asiantuntijalausunto suositellaan hankittavaksi, vanhempien luvalla. Vanhempia ja oppilasta kuullaan pedagogisessa selvityksessä. Jos on toisistaan poikkeavia näkemyksiä, voidaan pyytää toinen asiantuntijalausunto. Jos pedagogisessa selvityksessä suositellaan erityisen tuen päätöstä, tulee vanhempien allekirjoittaa anomus.

Erityisen tuen päätös jaetaan kahteen osaan: a) Suora erityisen tuen päätös eli pidennetty oppivelvolli-suus ja/tai oppilaalla vamma/sairaus/toiminnanvajaus. Päätöksen tekee sivistystoimenjohtaja. Vaaditaan asiantuntijalausunto, koska tarvitaan tieto, millä perusteella siirretään. b) yksilöllistäminen yhdessä tai useamassa aineessa. Päätöksen tekee rehtori 1-2 oppiaineessa, sivistystoimenjohtaja useammissa. Jos tuen tarve loppuu tai siihen tulee jokin muutos, tehdään uusi kirjallinen päätös, jossa oppilas siirretään tehostettuun tukee tai yleiseen tukeen. Päätös tarkistetaan 2. luokan jälkeen ja 7. siirtyessä tai kun tulee jokin muutos tilanteeseen. Erityisen tuen päätösten kiistatilanteissa lautakunta päättää.

Opetuksen järjestämispaikka erityisessä tuessa on pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden (entinen EHA) osalta erityisluokalla, mutta tarvittaessa integrointia. Erityisen tuen oppilaiden (esim. kaikki lukuaineet yksilöllistetty) opetus järjestetään joko yleisopetuksessa tai pienluokalla ja tarvittaessa integrointia. Lähikoulussa (esim. omassa kyläkoulussaan) opiskelevan erityisen tuen oppilaan tarvitsema tuki muodostuu avustajasta, erityisopettajan tuesta, suunnatuista resursseista.

Työryhmä on tehnyt hyvät suunnitelmat siitä, miten edetään pidennetyn oppivelvollisuuden määrittelyprosessissa ja päätöksenteossa. Eri asiantuntijoiden käyttö monniammatillisen yhteistyön puitteissa on myös mietitty huolella. Henkilökohtaisten opetussuunnitelmien (HOJKS) laadintaan on työryhmä tarkasti paneutunut. Kaikista materiaaleista on laadittu kouluille tarkat eriväriset oheistukset mappeja myöten. Työryhmä on toiminut todella esimerkillisesti ja tehokkaasti. Hienoa, että meillä on tällaista ammattitaitoista väkeä työskentelemässä teuvalaisten lasten parhaaksi. Työryhmän materiaali löytyy kunnan nettisivulta www.Teuva.fi/palvelut/koulutus/oppilashuoltokansio

perjantai 29. lokakuuta 2010

Teuvan lukio liittyi Nuori Yrittäjyys-ohjelmaan

Teuvan lukio liittyi Nuori Yrittäjyys -ohjelmaan. Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta tukevia opinto-ohjelmia nuorille. Käytännönläheiset ohjelmat haastavat oppimaan oman toiminnan kautta tiimityöskentelyä, ongelmanratkaisua, omien ideoiden kokeilua ja toteuttamista sekä vastuunottamista omasta työstä. Ohjelmat antavat tietoa yrittäjyydestä, harjaannuttavat elämässä tarvittavia taitoja sekä kannustavat aktiiviseen ja oma-aloitteiseen työotteeseen läpi elämän.

Lukio toimii aluksi Patukka-kioskitoimintaa järjestäen, tavoitteena on hankkia muun muassa Abi-risteilyn rahoitus. Nuoret valitsivat keskuudestaan toimitusjohtajan, talouspäällikön, markkinointipäällikön jne. Hankkeeseen tuli myös mukaan teuvalainen mentoriyritys, joka mentoroi, avustaa ja ohjaa nuorten yritystoimintaa koko sen toiminnan ajan. Myöhemmin yritystoimintaan sisällytetään mahdollisesti vanhusten avustamispalveluita, nettilehti (on parhaillaan kehitteillä), messut ja muotinäytökset, joiden kautta kerätään varoja muun muassa kansainvälisyytoimintaan.

Nuori Yrittäjyys- toiminta on jatkoa Teuvan lukion yrittäjyyskasvatuksen ja -opetuksen kehittämistoimille. Pari vuotta sitten lukio pääsi mukaan opetushallituksen tukemaan yrittäjyyslukioverkostohankkeeseen. Hankkeessa on mukana vain muutamia lukiota Etelä-Pohjanmaalta. Toivon menestystä nuorille näiden hankkeiden osalta. Yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ym. tutkinnon jälkeen opiskelijat siirtyvät työelämään, mutta moni miettii varmaan jo muutaman työvuoden jälkeen oman yrityksen perustamista. Siinä vaiheessa näiden hankkeiden kautta saadut tiedot ja opit ovat todella tärkeitä.

torstai 14. lokakuuta 2010

Teuvan kunnan työpaikat savuttomia marraskuun alusta lukien

Vuonna 2007 Pauli Nevala teki esityksen kunnan työntekijöiden työajalla tupakoimisesta. Pauli esitti, että työaikana saa tupakoida, mutta se vähennetään työajasta. Yhteistoimintaryhmä päätti joulukuussa 2007, että esitys sellaisenaan ei liene toteuttamiskelpoinen, mutta tupakoinnin vähentämisen tukeminen on merkityksellistä työntekijöiden terveyden kannalta. Henkilöstöjaosto päätti kesäkuussa 2008 tukea työntekijöiden tupakoinnin vähentämistä tarjoamalla muun muassa tupakasta vieroitukseen tarkoitettuja tuotteita ja lääkkeitä.

Johtoryhmän valmistelun pohjalta yhteistoimintaryhmä päätti toukokuussa 2010 suositella savuttomuuden esiin nostamista. Uusi tupakkalaki 1.10. alkaen kieltää tupakoinnin yhä laajemmin sisätilojen lisäksi myös ulkoalueilla. Tupakointi kielletään muiden muassa päivähoidon, perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen, lukio-opetuksen, oppilasasuntoloiden, sairaaloiden, terveyskeskusten ja alaikäisten käytössä olevien leirikeskusten ulkoalueilla.

Kunnanhallitus päätti pitkän ja perusteellisen valmisteluprosessin päätteeksi 11.10.2010 yhteistoimintaryhmän suosituksen mukaisesti, että Teuvan kunnan työpaikat muuttuvat savuttomiksi 1.11.2010 lukien. Lisäksi päätettiin laatia yhdessä työterveyshuollon kanssa toimenpideohjelma ja ohjelman toteutukseen liittyvä tukipaketti.

Tukiohjelman tarkoitus tulee olemaan tupakoinnin lopettamiseen kannustava, ei valvova ja kyttäävä. Tupakoinnista irtipääsy on pitkä ja vaikea prosessi etenkin niille, jotka ovat tupakoineet jopa kymmeniä vuosia. Tupakoinnin terveydelliset vaikutukset ovat kiistattomat, ja lopettamisen myötä kunnan terveydenhoitomenot vähenevät tutkimusten mukaan merkittävästi. Päätös ja tukiohjelma ovat johdonmukaista jatkoa myös päihdeohjelmalle, jonka kunta päätti muutama vuosi sitten. Toivon, että mahdollisimman moni kunnan työntekijä tunnistaa ensi kesänä pitkästä aikaa luonnon puhtaan ja raikkaan tuoksun.

tiistai 5. lokakuuta 2010

ESBL-bakteeri aiheuttaa lisäpaineita budjettiin Teuvalla

Asiantuntijoiden mukaan kyseessä on ESBL-entsyymiä tuottava bakteeri, joka on vastustuskykyinen avohoidossa ja sairaaloissa yleisimmin käytetyille antibiooteille. Bakteerit kuuluvat suoliston normaaliin bakteerikantaan ja ne ovat mm. yleisimpiä virtsatieinfektioiden aiheuttajia. ESBL-kantajuutta esiintyy Suomessa tällä hetkellä monella paikkakunnalla. Etelä-Pohjanmaalla sairaanhoitopiiri koordinoi toimintaa ja antaa ohjeita. Teuvalla on ilmennyt merkittävä ESBL-kantajien määrä. Seulontatutkimuksia on tehty ja neuvotteluja toimenpiteistä pidetty sairaanhoitopiirin ja Teuvan kunnan kanssa. Kantajuutta esiintyy muuallakin LLKY:n alueella.

ESBL-kantajia on Teuvalla vuodeosasto 1:llä, Henriikkakodissa ja palvelukodeissa. Tässä vaiheessa on tärkeätä tehdä toimenpiteitä, joilla kantajien määrän lisääntyminen voidaan estää. ESBL-kanta leviää kosketuksen kautta. Tärkein toimenpide on vuodeosasto 1:n saniteetti- ja suihkutilojen rakentaminen asiakaskohtaisiksi, työyksiköiden työrutiinien läpikäyminen ja siivouksen tason nostaminen. Epidemiatilanteessa, kun yksikössä on useita kantajia, muodostetaan kohortteja (eristysyksiköitä).

Potilasturvallisuus edellyttää myös riittävää henkilöstömäärää, asianmukaisia tiloja ja henkilöstön koulutusta. LLKY:ään on palkattu oma hygieniahoitaja, joka hoitaa nyt Teuvalla käytännön järjestelyjä, asiakkaiden ja omaisten ohjausta, seulontojen järjestämistä, henkilökunnan opastusta, tiedottamista ym.

Toimenpiteitä on käsitelty Teuvan kunnanhallituksen iltakoulussa 27.9.2010, minkä jälkeen asiasta on tiedotettu potilaiden huoltajille ja omaisille. LLKY:n johtokunta käsitteli asiaa 4.10. Kunnanhallitus käsittelee asiaa 11.10. kokouksessaan. Tavoitteena on vuodeosasto 1:n remontin aloittaminen viivytyksettä suunnittelun jälkeen. Investointi maksaa kunnalle alustavien selvitysten mukaan 0,2 –2 miljoonaa euroa. Eli kyseessä on mittava investointi, johon ei ole voitu varautua budjetissa. Remontin ajaksi on osaston toiminnat siirrettävä toisaalle. Siitä aiheutuvat kustannukset Teuvan tunnisteelle ovat vähintään 137000 € riippuen valitusta toimintavaihtoehdosta, joten kunnan LLKY:lle antama 2 %:n budjettikasvutavoite on lähes mahdoton saavuttaa. Olen ollut asiasta yhteydessä SSHP:n ylilääkäriin Hannu Puolijokeen. Puolijoen mukaan sairaanhoitopiirillä ei ole mahdollisuutta antaa rahallista tukea asian hoitamiseen normaalin virka-avun lisäksi. Valtakunnallista tukeakaan tuskin saadaan, asiaa toki selvitetään.

Väliaikaisia toimitiloja suunnitellaan määräajaksi mm. Selkämeren sairaalasta, jossa pidetään asiaa koskeva virkamiespalaveri 6.10. klo 14.30. LLKY:n asiantunteva johto ja henkilökunta on työskennellyt asiassa nopeasti ja tehokkaasti. Pyydän kuntalaisia olemaan rauhallisia. Teuvan kunnalle asia on nyt tärkeysjärjestyksessä ensimmäinen ja kiireellisin.

keskiviikko 22. syyskuuta 2010

Työllisyys paranee Teuvalla, toimeentulotukimenot rajussa kasvussa

Työttömyysprosentti näyttää olevan Teuvalla edelleen laskusuunnassa, mikä on todella hieno asia. Työttömiä oli elokuun 2010 lopussa lomautetut mukaan lukien 213 (vuodenvaihteessa 334). Työvoimatoimistossa saadun alustavan tiedon mukaan syyskuun puolessa välissä luku on jo alle 200. Ilman lomautettuja työttömiä oli 183 (vuodenvaihteessa 208). Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli elokuun lopussa 8,0 % (joulukuussa 12,6 %). Yli vuoden on ollut työttömänä 28 henkilöä. Nuorten (alle 25-vuotiaiden) osuus työttömistä oli elokuussa 29 (vuodenvaihteessa 30) henkilöä. Avoimia työpaikkoja oli elokuun lopussa 7 (vuodenvaihteessa 5).

Budjetin valmistelu vuodelle 2011 on käynnissä. Kunnanhallitus on iltakouluissaan antanut evästystä valmistelijoille. Myös valtuustolle on ennakkotietoa asiasta annettu. Budjetin laadinnassa on kunnanhallitus antanut valmistelijoille tavoitteeksi enintään 2 %:n kasvun, joka sisältää jo ennakoidut palkkausmenojen kasvut peruskunnassa sekä LLKY:ssä. Eilen kunnanhallitus sai viranhaltijoilta lisätietoa, jonka mukaan budjettin kasvuprosentti näyttää meistä riippumattomista syistä nousevan moninkertaisesti tavoitteeseen nähden. Lienee varmaan taantumavaiheen oiretta, että mm. sosiaalipalvelualueen menot ovat nousemassa Teuvalla ja naapurikunnissa kovasti tänä vuonna aiheuttaen paineita myös ensi vuodelle.

Teuvan osalta erityisen hälyttävää on, että toimeentuloa saavien talouksien määrä on rajussa kasvussa. Kasvu on Teuvalla aivan toista luokkaa kuin muissa LLKY:n kunnissa. Kuten aikaisemmissa blogeissani olen todennut, paineita maksujen ja veroprosentin nostoon näyttää meillä olevan. Toimeentulomenojen suuri kasvu taas osoittaa, että monilla talouksilla on jo nyt vaikeaa eli päättäjillä on pohdittavaa, mistä rahat kasvaviin menoihin.

keskiviikko 8. syyskuuta 2010

Teuvan koulukeskuksen saneerausta esitetään aloitettavaksi

Kunnanhallitus päätti maanantain kokouksessa esittää valtuustolle, että se hyväksyy 1-vaiheen A-osan toimenpideohjelman ja siihen liittyvän kustannusarvion, jonka loppusumma on 4 062 000 euroa. Kunnanhallitus päätti myös esittää valtuustolle, että koulukeskuksen saneeraukseen vuodelle 2010 myönnetty Ely-keskuksen avustus 1,22 milj. euroa otetaan vastaan ja remontointi aloitetaan 31.12.2010 mennessä. Suunnitteluryhmän tarkennetun aikataulun mukaan urakkalaskelma-asiakirjat ovat valmiit koko 1-vaiheen osalta viimeistään 30.10.2010.

I-vaiheen kokonaiskustannukset ovat 8 043 000 euroa, ja I-vaiheen B-osan noin 4 milj. euron kustannuksiin anotaan valtionosuutta lähettämällä Varsinais-Suomen Ely-keskukselle anomus vuoden 2010 loppuun mennessä. Ely-keskuksesta saadun alustavan tiedon mukaan B-osan rahoitukseen ollaan saamassa noin 1,6 milj. valtionosuutta vuonna 2013. Varsinaiset päätökset siitä tehdään tietenkin vasta viimeistään 2012, toki Teuva yrittää kaikin keinoin saada rahoitusta aikaistettua vuodelle 2012. Koko koulukeskuksen saneeraus on noin 10,5 milj. euroa, joten II-vaihe on noin 2,5 milj. euron suuruinen.

Kyseessä oleva investointi on erittäin merkittävä Teuvan kokoiselle kunnalle. Tästä ja mahdollisesta tulevasta terveystalohankkeesta johtuen kunta velkaantuu paljon lähivuosien aikana, siksi mm. veroprosentin korotus näyttää lähitulevaisuudessa välttämättömältä, vaikka päätös ei veronmaksajia varmaan miellytä. Tulevien vuosien talouslaskelmat kuitenkin osoittavat, että kunta selviää tarkalla taloudenpidolla ja tiukkojen vuosien 2011–2013 jälkeen tilanne helpottuu, jos vielä ennusmerkit talouden noususuhdanteesta toteutuvat kuten ennakoidaan. Taloustilannetta helpottaa tietenkin myös se, että yksimielisen kouluverkkopäätöksen myötä oppilaat siirtyvät kuntakeskuksen lähialueelta uuteen koulukeskukseen ajanmukaisiin tiloihin, ja kustannussäästöjä saadaan mm. mitoittamalla henkilöstö tehokkaalla tavalla. Kiinteistömenot laskevat myös merkittävästi koulukiinteistöjen vähenemisen ja koulukeskuksen saneerauksen myötä. Rakennuksen saamien kosteusvaurioiden takia oppilaiden ja henkilöstön terveydelliset näkökohdat vaikuttavat myös merkittävästi päätökseen. Rakennushan on jo rakenteeltaan ja varustukseltaan lähes 35 vuotta vanha. Valtuutetut päättävät Teuvan kunnan kannalta merkittävästä asiasta tulevana maanantaina.

perjantai 3. syyskuuta 2010

Teuvan kuntastrategian 2015 valmistelu etenee

Kunnan toimintaympäristö on dynaaminen ja nopeasti muuttuva. Kunnan ja sen omistamien yhtiöiden tulee kyetä vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin, jotta se selviää tulevien vuosien haasteista. Elinvoimaisen tulevaisuuden perustana on hyvin valmisteltu ja toimiva strategia. Se ohjaa koko kunnan kehittymistä.

Kuntastrategia on ylästrategia, jolle kaikki muut strategiset ohjelmat ja suunnitelmat ovat alisteisia. Keskeisistä toimintakokonaisuuksista laaditaan valtuustokaudelle ajoitettuja toteuttamisohjelmia, jotka sisältävät konkreettisia toimenpiteitä strategian toteuttamiseksi. Strategia muuttuu käytännön toimenpiteiksi talousarviossa, jossa valtuusto päättää päävastuualueiden ja toimialojen tavoitteista ja jakaa määrärahat tavoitteiden saavuttamiseksi.

Teuvan kuntastrategian päivitys käynnistyi alkuvuodesta 2009. Valmistelua on tehty johtoryhmätyöskentelynä sekä käsitelty yhteisesti kunnanhallituksen iltakouluissa. Strategian päivityksessä ovat olleet pohjana kunnan nykyiset sektorikohtaiset tuloskortit. Työskentely on pohjautunut vallitsevaan todelliseen tilanteeseen. Tältä pohjalta on mietitty myös tulevaa tilannetta 2015 eli millainen on kunnan positiivinen ja toisaalta negatiivinen kehityskuva. Johtoryhmä on kerännyt materiaalin väestökehityksestä, elinkeinorakenteesta, yrityksistä, työllisyydestä sekä yhteistyötahoista ja – kumppaneista. Taloudelliset resurssit on myös kartoitettu ja organisaatiota pohdittu. Johtajuutta on mietitty sekä virkamies-, että luottamusmiesnäkökulmasta.

Valtuustoryhmät ja johtoryhmä ovat laatineet vision siitä, millainen Teuva on vuonna 2015 uhkakuvineen ja mahdollisuuksineen. Valtuuston kokouksen jälkeen 23.8. pidettiin yhteinen seminaari, jonka aluksi esittelin päättäjille mm. kuntajohtajapäiviltä Jyväskylästä saamaani materiaalia kuntien uhkakuvista, väestö-, ja työntekijäkehityksestä ym. globaaliin tilanteeseen myös tulevaisuutta peilaten. Valtuustoryhmät esittelivät ansiokkaasti laaditut tulevaisuutuuden kuvat ja mahdollisuudet, johtoryhmä esitteli myös omansa. Esittelyn jälkeen käytiin vilkas keskustelu kuntastrategiasta ja Teuvan kunnan mahdollisuuksista ylipäätään tulevaisuuden uhkakuvista ja taloudellista raameista katsoen. Kokonaisuudessaan ryhmät näkivät Teuvan kunnan tulevaisuuden kohtalaisen valoisana ja uudistumishalu oli ilmeinen kaikilla ryhmillä.

Työskentely jatkuu nyt valtuustoseminaarin puitteissa syyskuun lopulla. Mukaan otetaan myös mahdollisimman paljon keskeisiä kumppaneita, yrittäjät, liikunta- ja kulttuuritahot, vanhat ja nuoret, kylien edustus, seurakunta jne. Toivon, että yhteistyötahot ovat kiinnostuneita tulemaan mukaan strategiatyöskentelyyn. Yhteistyöllä me saamme aikaan paljon ja ennen kaikkea valamme positiivista mielikuvaa asukkaille kuntamme elinvoimamaisuudesta ja kehittymishalusta.

Kuntien yhdistämiskeskustelu saa liikaa tilaa ja aikaa tänä päivänä julkisissa keskusteluissa. Pienten kuntien yhdistämisellä ei mielestäni saada lisäarvoa. Suurten kaupunkiseutujen mm. Helsingin ja Vaasan alue ovat ne kohteet, joihin valtiovallan on syytä erityisesti panostaa. Pienille ja keskisuurille taloudellisesti vahvoille kunnille kuten Teuva pitää antaa mahdollisuus elää ja kukoistaa. Tulee vielä aika, jolloin tänne maaseudulle hyvien palveluiden lähteille tulee ”tunkua” mm. etätyöskentelyn vallatessa alaa Suupohjassa jo olevien kiinteiden nopeiden verkkoyhteyksien tultua arkipäiväksi koko Suomessa.

tiistai 17. elokuuta 2010

Teuva tukee kotihoidon, palveluasumisen ja laitoshoidon palveluverkon kehittämistä

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on viranhaltijatyönä laatinut selvityksen kotihoidon, palveluasumisen ja laitoshoidon nykytilasta sekä kehittämisvaihtoehdoista jäsenkunnissa. Raportissa on selkeästi eritelty eri palvelumuotojen sisältö ja kriteerit sekä palvelujen tämän hetkinen jakaantuminen kuntien kesken. Myös ostopalvelut löytyvät raportista.

Ongelmakohtina raportissa nostetaan esiin palvelutuotannon laitospainotteisuus eli alueella on suhteellisesti liikaa terveyskeskusten vuodeosastopaikkoja ja vanhainkotipaikkoja. Sen sijaan tehostetun palveluasumisen paikkoja on liian vähän erityisesti Teuvalla, jossa käytännössä kaikki palveluasuminen on tavallista palveluasumista eli näissä yksiköissä ei ole yöaikaista henkilökuntaa. Toinen painopisteongelma on, että alueella ei ole tarjolla riittävästi tehostetun palveluasumisen paikkoja muistihäiriöisille.

Kunnanhallitus antoi tukensa selvityksessä esitetyille strategisille linjauksille. Teuva pitää oikeana pyrkimyksenä siirtymistä laitoshoidosta ennakoivaan toimintatapaan ja avopalvelujen kehittämiseen. Tähän pyritään ensi vaiheessa muuttamalla vanhainkoteja tehostetun palveluasumisen yksiköiksi. Terveyskeskusten vuodeosastoja puolestaan pyritään kehittämään niin, että niiden toiminta painottuisi akuuttien tapausten hoitoon ja kuntoutukseen, kun taas pitkäaikainen hoiva järjestettäisiin em. tehostetun palveluasumisen yksiköissä ja kotiin tuotettavien palvelujen avulla.

Koko LLKY:n toiminta-alueella on lähivuosina nähtävissä tarve kymmenien asiakaspaikkojen lisärakentamiselle muistihäiriöisille, tämän vuoksi Teuvan kunta on valmis käynnistämään suunnittelun noin 24-paikkaisen dementiayksikön rakentamiseksi LLKY:n käyttöön, mikäli voidaan riittävällä varmuudella taata seudullinen sitoutuminen yksikön käyttöön.

Lehtiharjun toiminnot esitetään säilytettävän nykyisellään, mutta kunta näkee tärkeäksi, että yksikössä tarjottavan hoidon taso pidetään riittävän korkeana ja tarvittavat psykiatrisen konsultaation palvelut turvataan.

Teuvan kunta pitää myös tärkeänä, että koko LLKY:n toiminta-alueella noudatettaisiin jatkossa yhtenevää henkilöstömitoitusta. Esitetyt palvelurakennemuutokset edellyttävät myös merkittäviä investointeja Teuvan kunnalta. Seudullista dementiayksikköä Teuvan kunta esittää rakennettavaksi Lehtiharjun läheisyyteen Mäntyniemen palvelukodin yhteyteen.

Palveluja on tulevaisuudessa entistä enemmän siirrettävä avopalvelun suuntaan. Palveluverkon uudistamistyön valmistelu on ollut erittäin haasteellinen tehtävä LLKY:n viranhaltijoille, mutta valmistelussa on onnistuttu mielestäni hyvin. Viranhaltijat ovat osoittaneet visiointikykyä ja katsoneet kauas tulevaisuuteen. Palveluverkon uudistamisen myötä tullaan saamaan myös kustannussäästöjä, ja kansalaiset saavat oikeaa palvelua oikeassa paikassa. Kiitos hyvästä valmistelusta, tästä on hyvä jatkaa.

keskiviikko 4. elokuuta 2010

Teuvalla suotuisa väestökehitys

Kesäkuun 2010 lopun väestötilasto (5991) osoittaa, että kuntamme väkiluku on jälleen nousussa. Tilastosta puuttuvat Teuvalle hiljattain muuttanut lähes 10-henkinen sekä muutama pienempi perhe eli näyttää vahvasti siltä, että 6000 asukkaan raja ylitetään piakkoin.
Vuoden vaihteessa meitä teuvalaisia oli 5962. Pari vuotta sitten väkilukumme oli myös noususuunnassa, mutta sitten tuli pieni notkahdus. Tulevaisuuslautakunta on kuluvana vuonna pariinkin otteeseen pohtinut väestökehitystämme todeten, että Teuvan kunta, seurakunta ja yrittäjät ovat jo vuosia hoitaneet hyvin kuntaan muuttaneet järjestämällä muun muassa Uusien kuntalaisten Teuva-illan.
Vastaava ilta ollaan jälleen järjestämässä 17.8. kulttuuritalo Orrelassa. Tilaisuudessa annetaan viranhaltijoiden toimesta Teuva-tietoa, järjestetään kiertoajelu ja tarjoiluakin on sopivasti. Pidän hyvin tärkeänä tällaisten tilaisuuksien järjestämisen. Muutto uuteen kuntaan on aina stressaavaa koko perheelle, siksi meidän teuvalaisten on kaikin tavoin tuettava kotoutumista ja saada uudet perheet syntyperästä ja taustasta riippumatta vakuuttuneiksi, että heitä tarvitaan täällä ja he ovat tervetulleita.
Teuvan kunnan antamat uusien kuntalaisten etuudet ovat mittavat, katso kuntamme infosivulta www.teuva.fi. Teuva on mahtava paikka asua ja elää. Tällä viikolla teuvalaiset ja seutukunnan väki saavat nauttia vapaaehtoisen kulttuurityön antimista Elolysteissä sekä viettää ikimuistettavat Sauna-ajot Parrassa. Esitän kunnan puolesta lämpimän kiitoksen järjestelyissä mukana oleville kunnan työntekijöille sekä erittäin laajalle talkooväelle ja harrastajille. Ilman Teitä elo tylsää olisi.

torstai 15. heinäkuuta 2010

Parra-Akatemia toimii, ministeritason alustaja Teuvalla elokuussa

EU-tuomioistuimen suomalaisjäsen Allan Rosas pitää Teuvan Kulttuuritalo Orrelan Ingman-salissa alustuksen aiheesta Euroopan unionin tuomioistuin – isäntä vai renki. Tilaisuus alkaa klo 14.00. Alustuksen jälkeen Vaasan hallinto-oikeuden edustaja pitää lyhyen kommenttipuheenvuoron. Puheenvuorojen jälkeen on mahdollisuus myös yleisökeskusteluun.

Allan Rosas on koulutukseltaan oikeustieteen tohtori. Hän on toiminut Turun yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessorina ja Åbo Akademin valtio-oikeuden ja kansainvälisen oikeuden professorina sekä Euroopan komission osastopäällikkönä ja varapääjohtajana, kunnes hänet nimitettiin nykyiseen virkaansa.

Allan Rosas on ministeritasoa vastaava puhuja, joten ehdottomasti kannattaa tulla edempääkin kuuntelemaan, mitä EU-tuomioistuimeen kuuluu tänään. Kiperiä kommentteja ja kysymyksiä saa varmaan myös tehdä Allanille. Puhuja saadaan Teuvalle Markku Suksen kontaktien kautta.

Toivon, että kerrot tilaisuudesta mahdollisimman monelle ystävällesi. Luento on myös ajankohtainen niille lukion opiskelijoille, jotka aikovat ottaa lakitiedon kursseja. Erityisesti abeille on luento hyvinkin ajankohtainen.

Parra-Akatemia ja Teuvan kunta järjestävät yhdessä puhetilaisuuden, tarkempia tietoja saat Teuvan kunnan infosivulta. Tule mukaan ja tuo ystäväsikin.

perjantai 11. kesäkuuta 2010

Teuvan kunnan tulos heikkeni, edessä haasteelliset vuodet

Vuoden 2009 tilinpäätös osoittaa noin 54 t€ ylijäämää. Se on 173 t€ budjetoitua enemmän (arvioitu budjettialijäämä -119 t€). Viime vuonna ylijäämää oli vajaa miljoona euroa eli kunnan tulos on sekä toiminta- että vuosikatteella mitattuna heikentynyt. Toimintatuotot vähenivät edellisestä vuodesta n.35 %. Muutokseen on vaikuttanut sosiaalitoimen ja terveydenhuollon järjestäminen kuntayhtymän (LLKY) kautta. Toimintamenot vähenivät 1,3 %. Toimintamenojen sisäistä rakennetta tarkasteltaessa voidaan todeta, että henkilöstökulut vähenivät sosiaalitoimen ja terveydenhuollon uudelleen järjestelyn kautta noin 44 %, mutta siirtyivät vastaavasti palveluiden ostoihin (n. 20 milj. euroa).

Kunnan tulovero väheni 1,6 %, yhteisöverot vähenivät n.22 % ja kiinteistövero lisääntyi n.5 %. Väheneminen johtui yleisestä taloudellisesta suhdannetilanteesta, mikä on vaikuttanut myös teuvalaisten yritysten tuloksentekoon ja sitä kautta myös työntekijöiden verotuloja heikentävästi. Valtionosuudet kasvoivat 7,2 %, ja toteutuma ylitti vajaalla prosentilla budjettiarvion. Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet kasvoivat 8,7 %. Sivistystoimen valtionosuus väheni viimevuotiseen tapaan vajaalla 6 %:lla muiden muassa asukasluvun ja oppilaiden vähenemisestä johtuen.

Toimintakate (toimintatulojen ja kulujen erotus) väheni yli 2 milj. euroa, mikä johtui maksutuottojen supistumisesta terveydenhuollon ja sosiaalitoimen siirryttyä kuntayhtymän hoidettavaksi. Vuosikate oli n. 1 milj. euroa ollen n. 119 t€ pienempi kuin poistot eli kunnan talous ei ole tältä osin tasapainossa. Kyseiseen asiaan onkin vuonna 2010 ja tulevina vuosina kiinnitettävä erityistä huomiota.
Kassavarat olivat vuoden lopulla 3,8 milj. euroa (vuosi 2008 4,6 milj. euroa) eli vä-hennystä on tullut n. 800 t€. Lainaa kunnalla oli vain 81 euroa/asukas (vuosi 2008 127 euroa/asukas). Lainakanta on vähentynyt vuoteen 2008 verrattuna vajaa 300 t€. Konsernivelkaa kunnalla on 1020 euroa/asukas (vuosi 2008 969 euroa/asukas).Omavaraisuusaste on noussut 84,3 %:iin (vuosi 2008 83 %). Omavaraisuuden hyvä taso edellyttää 70 %:n tasoa, jonka ylitämme reilusti. Nettoinvestoinnit olivat 767 t€ eli 23,3% budjetoidusta (budjetti 3,3 milj. €), minkä lisäksi on TEAK OY:n teknologiakeskuksen rakentamiseen liittyvä osakehankinta 725 t€ ja LLKY:n kuntayhtymäosuus 308 t€.

Valtuusto käsittelee tulevana maanantaina vuoden 2009 tilinpäätöksen sekä kuluvan vuoden osavuosikatsauksen (4 kuukautta). Kuntien tulokset näyttävät heikentyvän kauttaaltaan sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Yleismaailmallinen taantuma näkyy selkeästi tuloksissa. Työttömyysaste on hitaasti laskenut Teuvalla ollen vielä kuitenkin suhteellisen korkea n.9,7%. Toimeentulomenot ovat kasvaneet seudullamme kauttaaltaan, mutta erityisesti Teuvalla 21% vuoteen 2008 verrattuna. Tämä näkyy jo mm. LLKY:n sosiaalipalvelualueen kuluvan vuoden menojen ylitysennusteena. Kun ottaa lisäksi huomioon, että LLKY:n Teuvan kuntaa koskevat kustannukset kasvoivat lähes 13% vuoteen 2008 verrattuna, olemme todella haasteiden edessä tulevina vuosina.

keskiviikko 2. kesäkuuta 2010

Teuvan lukio menestyi todella hyvin 2010 ylioppilaskirjoituksissa

Teuva menestyi erinomaisesti tämän vuoden ylioppilaskirjoituksissa. Sijoitus oli 46. pakollisissa kokeissa ja 26. sija kaikkien puoltoäänien keskiarvon perusteella. Haluan esittää kaikille opettajille ja koko henkilökunnalle lämpimät kiitokset hyvin tehdystä työstä. On toki myös muistettava, että hyvä tulos on aina seurausta koko opiskeluajasta eli hyvän ja tasokkaan perusopetuksen merkitys on todella tärkeä asia. Oppilashuollon, erityisopetuksen ja muiden tukitoimijoiden merkitystä on myös syytä korostaa. Opetus on maratontyöskentelyä ja perustuu aina aikaisemmin opitun hyvään omaksumiseen ja hyödyntämiseen.

Miksi tulos oli hyvä? Teuvan lukio on hyvä peruslukio. Meillä on ajanmukainen oppimisympäristö, nykyaikainen oppimispesä virtuaalilaitteineen, pätevät ja pysyvät opettajat. Teuvan lukio on panostanut hyvän perusopetuksen lisäksi kansainväliseen opiskelijavaihtoon, teknologiaopintoihin ja yrittäjyyteen. Ilmaisutaito ja siihen sisältyvät näytelmäprojektit ovat vahvasti mukana lukion tarjonnassa. Lukiodiplomeja voi Teuvalla suorittaa kuvataiteessa, ilmaisutaidossa ja liikunnassa. Teuvan lukio on keskeisesti mukana virtuaali- ja verkko-opetuksen valtakunnallisessa kehittämisessä yhdessä Etelä-Pohjanmaan ja Suupohjan lukioiden kanssa. Opinto-ohjaus on Teuvalla yksilöllistä, ilmapiiri rento ja kodikas, jokaisesta huolehditaan.

Teuvalle lukio on tärkeä IDENTITEETTITEKIJÄ. Kunnallisille päättäjille lukion on syytä olla paikkakunnan lippulaiva, jonka sekä kiinteistöstä, opetusvälineistöstä ja henkilökinnasta pidetään hyvää huolta. Tulevaisuudessa opiskelijamäärät tulevat entisestään vähenemään ja kilpailu opiskelijoista kiristyy. Siksi Teuvalla ja Suupohjassa on jatkossa turvauduttava tiiviiseen yhteistyöhön. Yhteistyöhön ei tarvita hallintorakenteiden muutosta vaan toimijoiden yhteistyötä kaikilla tasoilla. Lukio- ja ammatillisen koulutuksen säilyminen ja kehittäminen on alueemme kehityksen avainasia.

tiistai 25. toukokuuta 2010

Työllisyys paranee Teuvalla

ELY-keskuksesta tuli tänään tietoa huhtikuun työttömyystilanteesta. Työttömiä työnhakijoita oli Etelä-Pohjanmaalla kaikkiaan 8 042 (vuodenvaihteessa 2009/2010 määrä oli 10 322). Vuoden takaisesta tilanteesta työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut 274 hengellä ja vuodenvaihteen tilanteesta 2280 hengellä.

Teuvalla oli työttömiä huhtikuun lopussa lomautetut mukaan lukien 257 ja ilman lomautettuja 194. Työttömyysprosentti oli 9,7. Yli vuoden työttömänä on ollut 22 henkilöä. Nuorien (alle 25-vuotiaiden) osuus työttömistä oli 33 henkilöä. Avoimia työpaikkoja Teuvalla oli 39.

Työllisyyskatsaus kuukausittain 2010
Kuukausi Työttömät työnhakijat (sis. lomautetut)
Tammikuu 316 11.9 %
Helmikuu 303 11,4 %
Maaliskuu 283 10,7 %
Huhtikuu 257 9,7 %

Oheisen yhteenvetoraportin mukaan työttömyysprosentti on edelleen laskusuunnassa Teuvalla. Tosin ollaan vielä kaukana vuoden 2008 tilanteesta (5,7 %). Viittaan edelliseen blogiini toimeentulomenojen lisääntymisestä. Korkea työttömyysprosentti osoittaa selkeästi sen, että verotulokehitys ei aivan nopeasti kohene.

Tulevaa budjettia ajatellen on mietittävä hyvissä ajoin keinoja menojen kasvun hillitsemiseksi sekä LLKY:ssä että kunnan perustoiminnoissa. Tulopuoli on tietenkin myös turvattava. Taloutemme on toki tällä hetkellä vielä hyvässä kunnossa niin, että voimme käynnistää suuriakin investointeja. Niiden hyvällä aikataulutoteutuksella ja teuvalaisittain suurella työllistymisellä meillä on mahdollisuus saada aikaan kaivattua elvytystä.

Toimeentulotuen menot kasvussa Teuvalla ja Suupohjassa

Sain juuri käsiini tuoreen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoraportin vuodelta 2009. Raportin mukaan toimeentulotuen bruttomenot kasvoivat koko maassa edelliseen vuoteen verrattuna 17 prosenttia. Vuonna 2009 yli kymmenen vuotta jatkunut toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrän väheneminen kääntyi kasvuun. Vuoteen 2008 verrattuna toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä lisääntyi koko maassa arviolta 10 prosenttia.
Teuvalla toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä oli 187, kun se edellisenä vuonna oli 173 eli kasvua oli noin 8 %. Toimeentulotuen bruttomenot kasvoivat Teuvalla noin 21 % vuoteen 2008 verrattuna. Suuntaus oli sama kaikissa LLKY:n kunnissa. Kasvuprosentti oli suurin Teuvalla (Kauhajoki 20 %) ja pienin Isojoella 1 %. Muutos osoittaa, että useat perheet ovat ahtaalla taloutensa kanssa, työttömyysprosentin korkea luku näkyy selvästi Teuvalla ja seutukunnassa.
Tulevan vuoden 2011 budjettia ollaan pian taas rakentamassa. Kunnallisveron ja muiden maksujen korotukset ovat ehkä jälleen mietinnässä. On syytä kuitenkin huomata, että pienituloisimmille ja mm. toimeentulotukea saaville pienetkin veronkorotukset maksujen korotuksista puhumattakaan voivat olla todella ahdistavia.
Vuonna 2005 tehtiin eräässä keskikokoisessa kaupungissa vertailu paljonko 18 prosentin kunnallisvero on todellisuudessa vähennykset huomioon ottaen. Vähennysten takia pienituloisimmat maksoivat kunnallisveroa selvästi vähemmän kuin muut niin kuin oikein onkin. Toisaalta jo 10 000 – 14 999 euroa vuodessa ansainneiden kunnallisveroprosentti oli 13,4 prosenttia, vain prosenttiyksikön verran vähemmän kuin keskimääräinen veroprosentti (14,5 prosenttia). Laskelman mukaan 20000-35000 euroa vuodessa ansaitsevien todellinen veroprosentti oli noin 14,7.

Johtopäätöksenä toteaisin, että menotaloudessa pitää laittaa ”suu säkkiä myöten”, eikä olla heti korotuslinjalla.

maanantai 17. toukokuuta 2010

Suupohjan turvallisuussuunnitelma kyselyvaiheessa

Suupohjan kuntien turvallisuussuunnitelmatyö on käynnistynyt syksyllä 2009. Sisäasiainministeriön päätöksen mukaan uudet turvallisuussuunnitelmat tulee esitellä kuntien ja kaupunkien valtuustoille viimeistään vuoden 2010 aikana. Suunnitelmaa on työstetty syksystä 2009 kauhajokelaisen työpäällikön Hannu Törrösen johdolla. Ryhmässä on mukana parikymmentä eri aihepiirien edustajaa, Teuvalta on ollut mukana työskentelyssä 2-3 edustajaa.

Turvallisuussuunnitelma laaditaan paikallisen turvallisuustilanteen arvioinnin pohjalta. Arviointi to-teutetaan suupohjalaisille suunnatun kyselyn avulla. Kyselyssä kartoitetaan, mitä turvallisuusuhkia asukkaat kokevat ja kohdistuvatko tietyt turvallisuusuhkat esimerkiksi alueittain tai ikäryhmittäin. Kuntalaisille tarkoitettu turvallisuuskysely toteutetaan toukokuun loppuun mennessä. Kysely julkaistaan netissä ja paikallislehti TEJUKA:ssa. Kyselylomaketta työstetään parhaillaan niin, että siitä saataisiin mahdollisimman selkeä ja helposti vastattavissa oleva.

Turvallisuus on Suupohjalaisille ja erityisesti tietenkin meille teuvalaisille todella tärkeä asia. Parin vuoden takainen traaginen tapahtuma osoitti meille, että emme elä enää täällä Suupohjassakaan missään ”lintukodossa”. Toivon, että mahdollisimman moni antaisi vastaukset ja parantavia ehdotuksia turvallisuussuunnitelman valmisteluun. Vastaamalla Te pääsette nyt vaikuttamaan kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi tulevaan asiakirjaan. Nyt on kyse arjen turvallisuudesta, osallistu ja vaikuta.

torstai 22. huhtikuuta 2010

Ilpo Nybackasta Teuvan Yhteiskoulun uusi rehtori

Ilpo on suorittanut kuvataiteen maisterin tutkinnon Taideteollisessa kor­keakoulussa 1988 ja työskennellyt sen jälkeen perusasteella, lukiossa ja aikuisten parissa. Päätyönsä hän on tehnyt perusasteella, josta hänellä on käytännön kokemusta koulun pedagogi­sesta ja hallinnollisesta kehittämisestä. Ilpo on johtanut opetussuunnitelmaprosessia Tam­merkosken koulussa opetussuunnitelma- ja arviointityöryhmän puheenjohtajana vuosina 1994–1995. Samassa tehtävässä hän on toiminut myös Kurikan kuntakohtaista opetussuunnitelmaa tehdes­sä 2003–2004, joten yhtenäisen perusasteen opetussuunnitelman luomisprosessi on hänelle tuttu.

Ilpo on työskennellyt Kurikan yhteiskoulun apulaisjohtajana elokuusta 2007 alkaen. Hänen tehtäviinsä on kuulunut koulun käytännön johtaminen tehtäväkuvauksen mukaisesti. Li­säksi hän on kehittänyt ja pitänyt yllä yhteiskoulun sähköisiä tiedotuskanavia; Internet-sivuja, infotv-järjestelmää ja Helmi- reissuvihkoa. Kehittämistyöryhmän jäsenenä Ilpo on osallistunut tiiviisti Kurikan Yhteiskoulun saneerauksen suunnitteluun alusta alkaen. Projektiin on kuulunut uudisrakennuksen suunnittelun ohella vanhan osan saneeraus, jossa on otettu huomioon mahdolliset tulevaisuuden tuomat muutokset perusasteen rakenteessa. Ilpo omaa monipuoliset tietotekniset taidot, joista on apua hallinnon ja moniamatillisen yhteistyön johtamisessa.

Teuvan kunnan koulutoimi toivottaa Ilpon mielellään perheineen tervetulleeksi Teuvalle. Teuvan kunta on perinteisesti vuosien saatossa panostanut merkittävästi yleissivistävään koulutukseen. Erityisopetusta olimme aikanaan kehittämässä ensimmäisten kuntien joukossa. Kunnallisen keskikoulun ja lukion alullepanijoina toimi aikanaan Teuvalla esimerkillisesti virkamiehiä, yrittäjiä, maanviljelijöitä ja pankkialan asiantuntijoita. Tällä hetkellä meillä on alkamassa laaja koulukeskuksen investointi, jonka jälkeen koulukeskukseen siirtyy lähialueen perusopetus, esiopetus ja erityisopetus. Yhteiskoulu ja lukio tulevat jatkossa työskentelemään nykyisessä lukiorakennuksessa, joten yhteistyö koulujen ja yhä useamman yhteisen opettajan osalta entisestään tiivistyy. Ilpon taitoja ja tietoja yhtenäiskouluperiaatteen mukaisen opetussuunnitelman ja opetusjärjestelyjen osalta tarvitaan, ja hänellä tulee olemaan Teuvalla apunaan laaja, ammattitaitoinen ja energinen kehittäjäjoukko. Tervetuloa Lauri Tähkän kotipitäjään.

keskiviikko 14. huhtikuuta 2010

Teuvan uusi kirjastonjohtaja tulee Kestilästä

Teuvan kirjastonjohtajan virka laitettiin hakuun viime vuoden puolella. Hakuaika päättyi 2.12.2009, ja hakemuksia tuli 5 kpl. Varhais- ja koulutuslautakunta haastatteli vuoden 2010 alussa neljää hakijaa, päätyen kuitenkin siihen, että hakuaikaa jatketaan vielä 15.3. saakka. Jatkohaussa saatiin neljä hakemusta lisää. Haastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa, jotka kaikki ovat tehtävään päteviä. Haastattelu suoritettiin kirjastossa 22.3.2010.
Varhais- ja koulutuslautakunta oli hyvin mielissään siitä, että Teuvan kunta ja sen tasokas kirjasto kiinnostaa päteviä kirjastoalan ihmisiä. Varhais- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti kokouksessaan 8.4.2010, että virkaan valitaan FM Aki Rossi Kestilästä. Aki Rossi on 36-vuotias ja pätevöitynyt kirjastoalalle vuonna 2009. Hänellä on laaja-alainen koulutustausta ja hyvä yleissivistys. Hän on työskennellyt aikaisemmin mm. arkeologina työnjohtotehtävissä. Aki on perheellinen ja hänellä on eläinlääkäri vaimonsa kanssa kaksi alle kouluikäistä lasta. Aki aloittaa työnsä Teuvalla 3.5. ja on tulossa perheensä kanssa tutustumaan kuntaan lähiaikoina.
Toivotamme Akin ja perheen sydämellisesti tervetulleeksi Teuvalle. Teuvan kirjasto on merkittävä ja tasokas alueellinen kulttuurilaitos. Teuvalla osataan arvostaa kirjastoa, ja palvelututkimuksissa se saa aina hyvät arviot.

lauantai 27. helmikuuta 2010

Teuvan koulukeskuksen saneeraushakkeen valtionrahoitus myötätuulessa

Vuodelle 2010 tehtyjen perustamishankkeiden valtionavustusta koskevien hakemusten ja opetusministeriön vuosille 2010–2013 vahvistaman rahoitussuunnitelman perusteella Varsinais-Suomen ELY-keskus (VARELY) on lähettänyt kunnalle toissa päivänä kirjallisen tiedon siitä, että Teuvan hanketta esitetään aikaistettavaksi vuodelle 2010.

Päätöksen hankekohtaisesta valtionavustuksen enimmäismäärästä ja myöntämisestä ELY-keskus tekee erikseen hankesuunnitelman perusteella. Alustava tieto on tullut 1-vaiheen alkurahoituksesta. Varsinaisen päätöksen tultua kuntaan, käsitellään asia kunnan päättävissä elimissä.

Positiivien tieto rahoituksen saamisesta on koulukeskuksessa työskenteleville henkilöille ja oppilaille todella mieleinen. Henkilöstöllä ja oppilailla on jo pitemmän aikaa ilmennyt oireilua siitä, että hengitysilma ei ole riittävän hyvä. Toivon, että päättäjät hyväksyisivät hankkeen aikaistuksen, vaikka rahoitus ei olisikaan aivan odotetun suuruinen alkuvaiheessa. Henkilöstön ja oppilaiden terveys on nyt etusijalla.

Teuvalla on yhteiskoulun rehtorin virka haettavana

Teuvan varhais- ja koulutuslautakunta päätti viime kokouksessaan asettaa yhteiskoulun rehtorin viran hakuun vakinaista täyttämistä varten 1.8.2010 lukien. Tällä hetkellä virka on määräaikaisesti täytettynä. Samalla lautakunta päätti, että virkaan sisällytetään lukion rehtorin tehtävät vuoden 2011 alusta lukien. Viran hakuilmoitus julkaistaan lähiaikoina.

Teuva on n. 6000 asukkaan koulumyönteinen ja yrittäjyyttä arvostava kehittyvä kunta. Teuvalla on mm. Euroopan suurin ja monipuolisin puu- ja huonekalualan koulutus- ja teknologiakeskus (TEAK), hyvin toimivat kirjastopalvelut ja monipuoliset harrastus- ja liikuntamahdollisuudet sekä kesällä että talvella.

Kunnassa on suunnitteilla laaja koulukeskuksen peruskorjaus, jonka eteenpäin viemiseen rehtori osallistuu aktiivisesti. Yhteiskoulu ja lukio ovat vireitä, kansainvälisyyttä sekä ilmaisutaitoa painottavia oppilaitoksia. Virtuaali- ja verkko-opetuksessa Teuvan lukio on ollut maakunnallisesti ja valtakunnallisesti edelläkävijä ja suunnannäyttäjä.

Koulu käsittää tällä hetkellä perusopetuksen 7. – 9. luokat. Tulevaan uudistettuun koulukeskukseen keskitetään lukion lisäksi lähialueen koko perusopetus ja erityisopetus yhtenäiskouluperiaatteella (1. – 9. luokat). Koulukeskukseen suunnitellaan myös esiopetusvalmius.

Rehtorilta odotetaan aloitteellisuutta, joustavuutta ja yhteistyökykyisyyttä, perehtyneisyyttä opetusalan hallintoon sekä sujuvaa tietotekniikan käyttötaitoa. Teuvalla, Lauri Tähkän kotipitäjällä on nyt tarjota koko yleissivistävän opetuksen kehittäjälle unelmapaikka.

tiistai 2. helmikuuta 2010

Teuva sai valtion rahaa ryhmäkokojen pienentämiseen

Opetusministeri Henna Virkkunen jakoi korvamerkittyä rahaa 30 milj. euroa kunnille perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen. Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla yli 20 kuntaa sai rahaa. Teuvalle tuli jaossa n. 26 000 euroa. Raha pitää käyttää tänä vuonna. Opetuksen järjestäjä eli kunta voi käyttää rahaa henkilöstön palkkauskustannuksiin, jakotuntien lisäämiseen sekä opettajien samanaikaisopetuksen järjestämiseen luokassa. Jakotunneissa luokka jaetaan kahteen osaan, ja opettaja opettaa ryhmiä eri aikoina. Samanaikaisopetuksessa kaksi opettajaa opettaa samaan aikaan luokkaa tai jakaa sen ryhmiin.
Teuvalla ryhmät ovat perusopetuksessa keskimäärin pienehköjä, mutta joitakin suuria ryhmiä on ollut pakko muodostaa. Näille suurille ryhmille varmaan tehdään nyt jakoja, ehkä samanaikaisopetukseenkin on tarvetta. Raha tulee todella tarpeeseen, ja varmasti parantaa opetusmahdollisuuksia. Näin opetussuunnitelman tavoitteisiin päästään entistä paremmin. Anomus piti tehdä nopeasti ja lyhyellä varoitusajalla. Onneksi saimme anomuksen hyvissä ajoin liikkeelle ja lopputulos oli Teuvan kannalta hyvä. Kiitos kaikille, jotka olivat aktiivisia asiassa.

keskiviikko 27. tammikuuta 2010

Perusopetukseen laatukriteerit

Lehdistössä on ollut viime aikoina useita kirjoituksia perusopetuksen laatukriteereistä. Varmaan moni on ihmetellyt, mistä on kyse. Perusopetuksen laatukriteerit ovat valmistuneet opetusministeriön toimesta vuoden 2009 lopulla (julkaisu 2009:19).

Perusopetuksen kansallisten laatukriteereiden tavoitteena on turvata opetustoimen korkea latu ja monipuolinen tarjonta, sekä taata opetukselliset ja sivistykselliset perusoikeudet lapsille ja nuorille asuinpaikasta, kielestä tai taloudesta riippumatta.

Lähtökohtina perusopetuksen laadun kehittämiseen ovat kunnan toiminnan kehittäminen, joka perustuu laadittuun strategiaan sekä yhteisiin arvoihin, visioon ja toiminta-ajatukseen. Näihin perustuen kehitetään myös opetuksen järjestäjän ja koulun laatua. Niiden toimivuutta arvioidaan systemaattisesti laaditun suunnitelman mukaan. Kehittämistyötä voidaan tehdä myös seutukunnallisesti.

Kunnan ja koulujen laatutyöskentelyn yhteydessä ja tuloksena muodostetaan laatukortit rakenteiden laadusta neljän laatukortin osalta: johtaminen, henkilöstö, taloudelliset resurssit ja arviointi.

Lisäksi laaditaan kuusi laatukorttia oppilaan kohtaaman toiminnan laadusta seuraavasti:
– opetussuunnitelman toteuttaminen;
– opetus ja opetusjärjestelyt;
– oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki;
– osallisuus ja vaikuttaminen;
– kodin ja koulun yhteistyö;
– oppimisympäristön turvallisuus.

Perusopetuksen laatukortit sisältävät kuvausosan, laadun kriteerit ja toimintaa tukevat
kysymykset. Jokainen laatukortti sisältää kriteereitä sekä opetuksen järjestäjälle että kouluille. Perusopetuksen laatukriteerit palvelevat niin alueellista, ylläpitäjän että koulunkin toimintaa.

Mikäli laatutyöskentelyyn lähdetään, vaatii se paljon työtä kaikilta perusopetuksen parissa työskenteleviltä sekä hallinnolta. Toisaalta monissa organisaatioissa laatutyöskentely on arkipäivää, joten asiassa ei olla koulupuolella mitenkään etuajassa. Selvitän asiaa tänään varhais- ja koulutuslautakunnan kokouksessa. Kunnan strategiatyöskentely on myös käynnissä, joten koulutuksen laatuasia on ajankohtainen myös siltä osin.