perjantai 3. syyskuuta 2010

Teuvan kuntastrategian 2015 valmistelu etenee

Kunnan toimintaympäristö on dynaaminen ja nopeasti muuttuva. Kunnan ja sen omistamien yhtiöiden tulee kyetä vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin, jotta se selviää tulevien vuosien haasteista. Elinvoimaisen tulevaisuuden perustana on hyvin valmisteltu ja toimiva strategia. Se ohjaa koko kunnan kehittymistä.

Kuntastrategia on ylästrategia, jolle kaikki muut strategiset ohjelmat ja suunnitelmat ovat alisteisia. Keskeisistä toimintakokonaisuuksista laaditaan valtuustokaudelle ajoitettuja toteuttamisohjelmia, jotka sisältävät konkreettisia toimenpiteitä strategian toteuttamiseksi. Strategia muuttuu käytännön toimenpiteiksi talousarviossa, jossa valtuusto päättää päävastuualueiden ja toimialojen tavoitteista ja jakaa määrärahat tavoitteiden saavuttamiseksi.

Teuvan kuntastrategian päivitys käynnistyi alkuvuodesta 2009. Valmistelua on tehty johtoryhmätyöskentelynä sekä käsitelty yhteisesti kunnanhallituksen iltakouluissa. Strategian päivityksessä ovat olleet pohjana kunnan nykyiset sektorikohtaiset tuloskortit. Työskentely on pohjautunut vallitsevaan todelliseen tilanteeseen. Tältä pohjalta on mietitty myös tulevaa tilannetta 2015 eli millainen on kunnan positiivinen ja toisaalta negatiivinen kehityskuva. Johtoryhmä on kerännyt materiaalin väestökehityksestä, elinkeinorakenteesta, yrityksistä, työllisyydestä sekä yhteistyötahoista ja – kumppaneista. Taloudelliset resurssit on myös kartoitettu ja organisaatiota pohdittu. Johtajuutta on mietitty sekä virkamies-, että luottamusmiesnäkökulmasta.

Valtuustoryhmät ja johtoryhmä ovat laatineet vision siitä, millainen Teuva on vuonna 2015 uhkakuvineen ja mahdollisuuksineen. Valtuuston kokouksen jälkeen 23.8. pidettiin yhteinen seminaari, jonka aluksi esittelin päättäjille mm. kuntajohtajapäiviltä Jyväskylästä saamaani materiaalia kuntien uhkakuvista, väestö-, ja työntekijäkehityksestä ym. globaaliin tilanteeseen myös tulevaisuutta peilaten. Valtuustoryhmät esittelivät ansiokkaasti laaditut tulevaisuutuuden kuvat ja mahdollisuudet, johtoryhmä esitteli myös omansa. Esittelyn jälkeen käytiin vilkas keskustelu kuntastrategiasta ja Teuvan kunnan mahdollisuuksista ylipäätään tulevaisuuden uhkakuvista ja taloudellista raameista katsoen. Kokonaisuudessaan ryhmät näkivät Teuvan kunnan tulevaisuuden kohtalaisen valoisana ja uudistumishalu oli ilmeinen kaikilla ryhmillä.

Työskentely jatkuu nyt valtuustoseminaarin puitteissa syyskuun lopulla. Mukaan otetaan myös mahdollisimman paljon keskeisiä kumppaneita, yrittäjät, liikunta- ja kulttuuritahot, vanhat ja nuoret, kylien edustus, seurakunta jne. Toivon, että yhteistyötahot ovat kiinnostuneita tulemaan mukaan strategiatyöskentelyyn. Yhteistyöllä me saamme aikaan paljon ja ennen kaikkea valamme positiivista mielikuvaa asukkaille kuntamme elinvoimamaisuudesta ja kehittymishalusta.

Kuntien yhdistämiskeskustelu saa liikaa tilaa ja aikaa tänä päivänä julkisissa keskusteluissa. Pienten kuntien yhdistämisellä ei mielestäni saada lisäarvoa. Suurten kaupunkiseutujen mm. Helsingin ja Vaasan alue ovat ne kohteet, joihin valtiovallan on syytä erityisesti panostaa. Pienille ja keskisuurille taloudellisesti vahvoille kunnille kuten Teuva pitää antaa mahdollisuus elää ja kukoistaa. Tulee vielä aika, jolloin tänne maaseudulle hyvien palveluiden lähteille tulee ”tunkua” mm. etätyöskentelyn vallatessa alaa Suupohjassa jo olevien kiinteiden nopeiden verkkoyhteyksien tultua arkipäiväksi koko Suomessa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti